Høringssvar fra Porsgrunn kommune

Dato: 30.09.2021

Møtebehandling i hovedutvalget for barn, unge og kultur i Porsgrunn vedtok denne høringsuttalelsen med 6 mot 5 stemmer: Mindretallet støttet rådmannens forslag som var å støtte flertallets innstilling:

BUK oppfatter at Stortingets intensjon med å nedsatte Storberget- utvalget i all hovedsak var å få på plass en felles forståelse av hva som er riktig nivå/definisjon på kapitaltilskudd, pensjonstilskudd og hvorvidt bemanningsnormen var fullfinansiert eller ikke. Det hefter svakhet ved utvalgets rapport på dette området også fordi det ikke er gjort en helhetlig vurderingen av økonomi og finansiering i hele sektoren, inkludert kommunale barnehager. Kommunal drift og kommunale kostnader er grunnlaget for drift av private barnehager og burde også vært gjennomgått.

BUK støtter ikke flertallets innstilling som vil gi kommunene vesentlig økt kontroll over finansiering av barnehager, økt kontroll over inntaksprosessen til barnehagene i kommunen og forkjøpsrett på private barnehager.

BUK støtter i hovedsak Kvalitets- og mangfolds-modellen fra mindretallet i Storberget-utvalget i deres premiss og konklusjoner og framhever følgende punkt som vår høringsuttalelse.

1. Mangfoldet i barnehagetilbudet er en styrke og gir familien større valgmuligheter til å velge en barnehage som er til barnets beste. Vi ønsker en finansieringsmodell som ivaretar mangfoldet i barnehagene. Da spesielt de små, private og ideelle barnehagene.

2. Familiens medbestemmelse må være tydelig og friheten til å velge barnehage bør vær stor og burde derfor ikke være kontrollert av kommunen.

3. Vi ønsker en praksis hvor kommunene kan prioritere de små ideelt drevne barnehagene fremfor de kommersielt driftede kjedebarnehagene, så lenge dette ikke går ut over det generelle barnehagetilbudets kvalitet og mangfold.

4. Private Barnehagers Landsforbund, som representerer mindretallet i Storberget-utvalget, har som sin oppfatning at kommunal styring vil gjøre det mer uforutsigbart å drive privat barnehage. BUK mener det er et viktig prinsipp å ta til grunn oppfatningen til de organisasjonene (representert av PBL) som forslaget hovedsakelig påvirker. Storberget-utvalgets flertallsforslag virker ikke å legge til grunn de private barnehagers interesser.

5. Det er statens ansvar å påse at økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager fortsatt skal være bærende prinsipp.

6. Det er statens ansvar å påse at private barnehager på linje med kommunale barnehager sikres nødvendig forutsigbarhet for å drifte langsiktig.

7. Alle barnehager skal ha tilskudd som er tilstrekkelige til å oppfylle nasjonale krav og lokale krav.

8. Små barnehager bør få noe høyere tilskudd per barn enn store barnehager.

9. De anerkjennes som ønskelig at kommunene har muligheter til innsyn, påvirkning og kontroll av private barnehager. Det bør komme bedre fram at kommunen som barnehagemyndighet har rett til å stille lokalt vedtatte tilleggskrav til private barnehager utover de nasjonale minstekravene.

10. Barnehager som ikke oppfyller nasjonale eller lokale krav, eller ikke har tilstrekkelige ordnede lønns- og pensjonsvilkår for sine ansatte, vil kunne få avkorting i tilskuddene. Lønns og pensjonsordninger tilsvarende kommunale ordninger er ingen forutsetning.

11. Kommunene gis ikke anledning til å justere kapasiteten slik at barn fordeles mellom kommunal og privat barnehageeier. I realiteten ville det innebære at en kommune kunne bestemme nedleggelse av en privateid barnehage. Det er enhver barnehageeiers valg ut fra foreldres etterspørsel å avgjøre om drift av barnehagen bør opprettholdes. Det skal ikke avgjøres politisk.

12. Forslaget om kommunal forkjøpsrett av private barnehager støttes ikke på grunnlag av at private barnehager som alle andre bedrifter burde ha autonomi på salg av egen eiendom og virke.