Høringssvar fra Kongsberg kommune

Dato: 07.09.2021

Kongsberg kommune støtter de overordnende målsettingene i rapporten om å sikre en stabil, bærekraftig og mer forutsigbar finansiering av de private barnehagene og er enige med utvalget i at forutsigbarhet og langsiktighet er en forutsetning for å kunne drive gode barnehager med kvalifiserte ansatte og høy kvalitet på det pedagogiske tilbudet. Vi deler utvalgets oppfatning om at det toårige etterslepet i tilskuddsberegningen til de private barnehagene er en utfordring, både for kommunene og de private barnehageaktørene, og ønsker at dette er noe som endres i framtidig finansieringsmodell.

Vi er også enige med utvalget i at prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av offentlige og private barnehager fortsatt må ligge til grunn og det fordrer at de private barnehageaktørene, som offentlig finansierte velferdstjenester, har et særlig ansvar for å være åpne og transparente ved alle sider av driften.

I Kongsberg kommune har vi over flere år hatt et godt og transparent samarbeid med de private barnehagene, både på økonomiområdet og i kvalitetsutviklingsarbeidet. Blant annet har vi en felles 10- årig kvalitetsutviklingsplan som samtlige barnehager slutter opp om. Dette samarbeidet har gitt oss gode styringsmuligheter og handlingsrom, og selv når muligheten til kommunale prioriteringer i kvalitetsutviklingsarbeidet ble vesentlig redusert ved innføringen av Rekomp, har vi klart å ivareta felles kvalitetssatsing på tvers av eierskap.

Kongsberg kommune mener at flertallets forslag til ny finansieringsmodell, lokal samhandlingsmodell, innebærer flere utfordringer for oss som kommune. Særlig vil forutsetningene om lokale forskrifter, økt tilsyn og klagebehandling kreve en kapasitet- og kompetanseøkning som vi ikke kan se ligger inne i flertallets innstilling. Dette er sterkt bekymringsfullt. Vi opplever både flertallets og mindretallets forslag som lite og mangelfullt utredet og mener at vi med utgangspunkt i de forslagene som foreligger, ikke kan gi støtte til noen av dem.