Høringssvar fra Kristiansand kommune

Dato: 30.09.2021

Kristiansand kommune ved Formannskapet vedtok i møte den 29.09.2021 (sak 131/21) å sende inn følgende høringsuttalelse.

1. For barn og foreldre er det mangfold og kvalitet som er det viktigste når det

gjelder barnehager. Foreldre må ha mulighet til å velge barnehager som har

ulike måter å drive på, som har ulike eierformer og som har ulike retninger

på det pedagogiske opplegget. For barna er kvalitet det viktigste, at

barnehagen ivaretar barna på en god måte, gir barna tilhørighet, omsorg og

utfordringer. For både barn og foreldre er kompetansen til de ansatte en

avgjørende faktor. Formannskapet i Kristiansand mener at

rammebetingelsene for barnehager må legges til rette for god drift av både

offentlige, private og ideelle barnehager.

(9/6)

2. Finansieringen av private barnehager bør baseres på rettigheter og ikke på

vurderinger gjort i den enkelte kommune. Flertallet i Storberget-utvalget

foreslår at kommunene skal få mulighet til å fastsette lokale forskrifter for

finansiering av private barnehager. Kristiansand kommune støtter ikke dette

(9/6)

3. Det er foreslått at kommunene skal få større mulighet til å justere antall

barnehageplasser som blir tilbudt i markedet avhengig av kommunens

behov. Underforstått, her kan kommunen redusere antallet private plasser,

dersom de ikke får fylt opp de kommunale. I dag er det fritt barnehagevalg i

Kristiansand, dette betyr at det er foreldrenes ønsker og behov som legges

til grunn, ikke kommunens. Dette prinsippet mener vi fortsatt bør ligge til

grunn for tilskuddsordningen.

(9/6)

4. Kristiansand kommune viser til at barnehagesektoren er underlagt en rekke

nasjonale krav og føringer som begrenser både kommunenes og private

barnehagers handlingsrom. Nasjonalt fastsatte krav til pedagog- og

bemanningsnorm, nasjonalt vedtatt makspris (samt søskenmoderasjon og

inntektsgradert betaling) og nasjonale regler for samordnet opptak legger

viktige premisser for styringen av sektoren og for finansieringen av private

barnehager. Kristiansand kommune mener endringer i finansieringen av

private barnehager må ta hensyn til at premissene for driften i all hovedsak

fastsettes nasjonalt. Finansieringssystemet bør derfor fremdeles ha en

nasjonal veiledning. Finansieringssystemet må ikke gi mulighet til å

diskriminere private barnehager, eller svekke private barnehagers evne til å

satse på kvalitet. Likebehandling av barn i alle barnehager må sikres.

Kommunene må få tilstrekkelig finansiering gjennom rammetilskuddet til å

sette alle barnehager, både kommunale og private, i stand til å innfri nye

nasjonale krav når slike vedtas. Det er viktig med forutsigbarhet for alle

typer barnehager.

(9/6)

5. I Kristiansand står private barnehager for i overkant av to tredjedeler av

kommunens barnehageplasser. En endring i tilskuddsordningen som ikke er

tilstrekkelig utredet, oppleves som risikabel for at vi fortsatt skal kunne tilby

full barnehagedekning, god kvalitet og mangfold i sektoren.

(9/6)

6. Den samme bekymringen har vi om økt usikkerhet med henhold til eventuelle

nyetableringer og finansieringsmuligheter for private barnehager.

(9/6)

7. En ny modell for tilskuddsordningen må løse problemer som oppstår i

forhold til tilskudd når det innføres nye statlige krav og normer i sektoren,

slik som den toårige forsinkelsen i tilskuddet til de private barnehagene når

de nye bemanningsnormene ble innført.

(Enst.)

8. Kristiansand kommune ser med bekymring på at utvalget ikke foreslår at

Husbankfinansiering i sin fulle form gjennomføres. Dette er å skyve byrden

og risikoen over på kommunen.

(Enst.)

9. Kommunen skal ikke ha forkjøpsrett ved salg av private barnehager.

(8/7)