Høringssvar fra Froland kommune

Dato: 29.09.2021

Kommunestyrets vedtak 23.09.2021 - sak 21/48

Vedtatt med 10 mot 8 stemmer:

Froland kommune mener at ny finansieringsordning for barnehagesektoren må sikre likebehandling av kommunale og private barnehager og at kommunen fullt ut får dekket sine faktiske utgifter for å sikre at barnehagene oppfyller statlige krav til bemanning, kvalitet og nasjonalt vedtatte makspriser.

Ordningene må sikre at også mindre private barnehager får dekket sine faktiske kostnader og gis forutsigbare driftsvilkår. Kommunestyret mener derfor at mindretallets forslag bedre ivaretar likebehandling av kommunale og private barnehager og gir en nødvendig forutsigbarhet, og derfor må legges til grunn for ny finansieringsordning. Samtidig ser kommunestyret behov for å legge begrensninger på uttak av utbytte for store private eiere for å hindre av barnehagesektoren brukes som investeringsobjekt.