Høringssvar fra Øygarden kommune

Dato: 22.09.2021

Øygarden kommune ved utval for teneste og levekår har vedteke følgjande høyringsfråsegn i møte 22.09.2021 (Sak 065/21):

1. Øygarden kommune støttar mindretallet sin konklusjon i utvalet og forslaget til kvalitet- og mangfaldsmodellen. Modellen gjev eit finansieringssystem for private barnehagar som sikra likebehandling innafor sektoren og sikrar at både store og små barnehagar har samme utgangspunkt for vidare drift.

2. Kvalitet- og mangfaldsmodellane sikra likebehandling av tilskottsordningene på kryss og tvers av kommunar og sikra at private aktører får same vilkår. Dette vil sikra at barnehagetilboda ikkje kan bli ein salderingspost i kommunar og sikra kvalitet i barnehagar over heile landet.

3. Nasjonalt fastsatte tilskotsatsar for alle private barnehagar sikrar likebehandling og kvalitet.

4. Eventuelle innsparinger ved endringar i finansiering av private barnehagar skal behaldast i

kommuneramma for vidare satsing på kvalitets- og kapasitetsauke i kommunane.

5. Kommunane må få tilstrekkeleg finansiering igjennom rammetilskotet til å setje alle barnehagar, både kommunale og private, i stand til å innfri nye nasjonale krav når slik vert vedtekne.