Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 01.10.2021

SAMSKIPNADSRÅDETS INNSPILL TIL RAPPORTEN «DU ER HENTA! – FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER»

Samskipnadsrådet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill på rapport om finansiering av private barnehager. I dette høringssvaret har vi fokusert på forslagene i rapporten. Forslag som er rettet mot regnskapsmessig skille, eller barnehager som egne rettssubjekter er omtalt i Samskipnadsrådets høringssvar om krav om regnskapsmessig skille for private barnehager.

STUDENTBARNEHAGER

Studentbarnehagene har ekspertise på å legge til rette for studenter med barn og har mange ekstratilbud til studentbarn. Studentbarnehagene gir en merverdi til studenter med barn som studentene ikke får i andre barnehager. Det er viktig for studentbarnehagene å kunne tilby plass også til barn som ikke har rett på plass, slik at dette ikke påvirker lik rett til utdanning og mulighetene som studenter med barn har til å studere på heltid. Det er spesielt to grupper som ikke har rett på plass som er viktige i en studentbarnehage:

  • Barn under ett år. Studenter har ikke samme mulighet som arbeidstakere til å ta ut permisjon, og vil kunne være avhengige av å få barnehageplass til barnet før det fyller ett år for å kunne fullføre sine studier.
  • De som søker barnehageplass etter hovedopptaket. Mange studenter vet ikke hvor de skal studere ved studiestart når søknadsfristen for hovedopptaket er. I tillegg har vi mange internasjonale studenter som gjerne kommer på sommeren og som ikke har søkt barnehageplass før de kommer til Norge.

Studentbarnehagene driver først og fremst et velferdstilbud til studenter med barn, og er med dette med på å støtte oppunder FNs bærekrafts mål om lik rett til utdanning.

FORUTSIGBARHET

Samskipnadsrådet mener forutsigbarhet for studentbarnehagene er viktig. Utvalget foreslår at en slik forutsigbarhet skal gjøres gjennom et koordinert opptak i kommunene. Samskipnadsrådet er redd dette vil skape mindre forutsigbarhet for studentbarnehagene, da flere studentsamskipnader er spredt over flere kommuner. Samskipnadsrådet mener at reglene omkring finansiering av studentbarnehager fastsettes nasjonalt. Det ville vært svært uheldig dersom studenter med barn hos samme studentsamskipnad, men i ulike studentbarnehager, skal betale ulikt eller få svært ulike tilbud på grunn av ulik finansiering.

BEHOV FOR NÆRMERE UNDERSØKELSER

Samskipnadsrådet opplever at rapporten er for vag og upresis, med en negativ oppfatning av private barnehager som studentbarnehagene ikke kjenner seg igjen i. Utvalget viser til at lønnsomheten i private barnehager har vært fallende over tid og at det kan se ut som om bemannings- og pedagognormen kan ha påvirket den økonomiske situasjonen. Samskipnadsrådet mener dette er en av punktene som bør utredes i større grad, sammen med tiltaket om økt økonomisk tilsyn, før evt. nye tiltak settes inn.

I rapporten kommer det også frem at utvalget ikke har funnet forklaringen på at lønnsomheten i barnehagene er så ulik. Regnskapstall fra 2018 og 2019 viser at et økende antall barnehager sliter økonomisk. Utvalget antar at dette bedrer seg i 2020 og 2021 når effekten av bemanningsnormen slår inn på tilskuddsordningene. Foreløpig er det vanskelig for samskipnadsrådet å se en slik effekt. Merutgifter på grunn av covid-19 gjør det i tillegg vanskelig å vurdere siste års resultat. Samskipnadsrådet finner det underlig at utvalget foreslår inngripende tiltak på et slikt grunnlag.

Samskipnadsrådet mener det bør undersøkes nærmere hva som gir ulikt utslag på lønnsomhet og mener at det her er mange faktorer som spiller inn og ikke kun stordriftsfordeler som det henvises til i rapporten. Noen av disse faktorene er

  • Byggeår. Nyere barnehager gir høyere kapitaltilskudd. Samtidig er det lavere driftskostnader med et nytt bygg sammenlignet med et eldre bygg
  • Nyere barnehager har også en større andel nyutdannede og unge ansatte som igjen fører til lavere lønnskostnader og lavere pensjonskostnader.
  • Effekten av at mange barnehager er etablert de siste 10-15 årene bør undersøkes nøyere og tas hensyn til.

HUSBANKFINANSIERING

Samskipnadsrådet mener også at husbankfinansiering av nye prosjekter bør gjeninnføres dersom en innfører forkjøpsrett og tiltak som hindrer uttak av utbytte. Samskipnadsrådet støtter en forkjøpsrett for kommunene til markedspris, og mener dette kan være et godt tiltak for å hindre at store barnehageaktører tjener godt på salg av barnehager. Det må samtidig være rom for å avvikle barnehagedriften for å benytte bygningsmassen / tomtene til annen virksomhet.

Til slutt er det viktig for Samskipnadsrådet å påpeke at det ikke kommer frem en tydelig definisjon av ideell barnehage. Vi vil understreke at det er essensielt for Samskipnadsrådet at studentbarnehager defineres som ideelle barnehager.

På vegne av Samskipnadsrådet,

Hans Erik Stormoen

Styreleder

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen.