Høringssvar fra Asker kommune

Dato: 01.10.2021

Asker kommune ved utvalg for oppvekst fattet vedtak 29.09.2021 om å avgi følgende høringsuttalelse knyttet til Storberget-utavlgets rapport "Du er henta":

Regjeringen har invitert til å gi høringssvar på Storberget–utvalgets rapport Du er henta om finansiering av private barnehager. Rapporten tar for seg finansiering og styring av barnehagesektoren og modeller for finansiering av private barnehager. Asker kommune har avgrenset høringssvaret til å gjelde støtte for en av de to forslagene til finansieringsmodeller, hhv. flertallets og mindretallets (PBLs forslag).

Asker kommune støtter utvalget i forståelsen av at oppbyggingsfasen for barnehager kan sies å være over, og at finansiering og styring må tilpasses en ny tid og ny situasjon.

Vi oppfatter at det er likheter mellom flertallets og mindretallets modellforslag, men at forskjellen særlig dreier seg om hva som skal styres lokalt av kommunen, og muligheten til å knytte vilkår til finansering av private barnehager, f.eks. i form av krav om deltakelse i felles satsninger.

For Asker kommune er det viktig at endringer i finansieringsmodell gir forutsigbarhet for både kommunen, kommunale barnehager og private barnehager. Asker kommune mener det skal være mulig for private barnehager å gå med overskudd. Vi mener også at tilskudd til kommunene i størst mulig grad skal gis som rammetilskudd.

Vi vil understreke nødvendigheten av at private og kommunale barnehager får en likeverdig behandling, og er uenige i flertallets forslag om at kommunen skal kunne vedta nedleggelse av private barnehager der søkertallene går ned. Det er dessuten viktig at foreldres valgfrihet ivaretas i en endring av finansieringsmodell.

Asker kommune støtter utvalget i vurderingen av større kjeder og sammenslutninger når det gjelder fordeler og mulighet for å dele kunnskap og jobbe systematisk med kvalitetsutvikling, og at private barnehager kan bidra til innovasjon i sektoren. Vi understreker likevel at en finansieringsmodell må gjøre det mulig for mindre barnehager å drifte med kvalitet, og finansieringsmodellen må gjøre det mulig for ideelle å drive barnehage.

Asker kommune støtter mindretallets forslag, altså kvalitet- og mangfoldsmodellen.