Høringssvar fra Lillehammer kommune

Dato: 01.10.2021

Høringssvar fra Lillehammer kommune

Kommunestyret i Lillehammer kommune fattet vedtak 30.09.21 om å avgi følgende høringsuttalelse knyttet til Storberget-utvalgets rapport "Du er henta":

Regjeringen har invitert til å gi høringssvar på Storberget-utvalgets rapport "Du er henta" om finansiering av private barnehager. Rapporten tar for seg finansiering og styring av barnehagesektoren og modeller for finansiering av private barnehager.

Lillehammer kommune har avgrenset høringssvaret til å gjelde støtte for ett av de to forslagene til finansieringsmodeller, hhv flertallets og mindretallets (PBLs) forslag.

Kommunestyret i Lillehammer kommune støttet ikke kommunedirektørens innstilling om å støtte flertallet i Storberget-utvalgets forslag (se vedlagt saksfremlegg). Dette forslaget ble nedstemt med 24 mot 23 stemmer.

Lillehammer kommune støtter derved mindretallets forslag, "Kvalitets-og mangfoldsmodellen" for finansiering av private barnehager med følgende merknader:

1. Prinsippet om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager - både rettigheter og plikter - må legges til grunn for den framtidige finansieringen av private barnehager.

2. Kommunene får anledning til å stille høyere krav både til kommunale og private barnehager enn de nasjonale minstekravene legger opp til.

3. Alla ansatte i alle barnehager skal ha ordnede lønns-og pensjonsbetingelser. Det innføres kostnadsdekning for dokumenterte/faktiske pensjonskostnader til private barnehager.

4. Eventuelle innsparinger ved endringer i finansieringen av private barnehager må beholdes i kommunerammen for videre satsning på kvalitets-og kapasitetsøkning i sektoren.

Vedlegg