Forsiden

Høringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus

Dato: 19.02.2019

Det samlede høringssvaret fra Lovisenberg Diakonale Sykehus er lagt ved (pdf-fil.)

Lovisenberg Diakonale Sykehus støtter hovedintensjonen i forslaget – våre hovedkommentarer er i hovedsak knyttet til rammene omkring de lokale kvalitetsregistrene; disse består i hovedsak av data fra behandlingsregisteret, inkl. data som i henhold til lovhjemmel skal rapporteres nasjonalt.

Lokale registre som benytter data om enkeltpasienter, data som rutinemessig er innsamlet i forbindelse med behandling og pasientadministrative formål, må kunne gjøre dette uten samtykke etter reservasjonsrett. Vi mener det ikke lenger er hensiktsmessig å opprettholde et juridisk skille mellom et lokalt behandlingsregister og et lokalt kvalitetsregister.

Det må dessuten være en forutsetning at lokale data skal benyttes for å bedre forløpet for og oppfølgning av enkeltpasienten, i tillegg til generelt forbedringsarbeid – jf. også Forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Dette bør løftes fram som et hovedformål med kvalitetsregistre.

Vedlegg