Forsiden

Høringssvar fra Norsk hjertestansregister

Dato: 19.02.2019

Høringsuttalelse fra Norsk hjertestansregister.

Veilederen fremstår som meget gjennomarbeidet.

Vedrørende meldeplikt

Innmelding av helseopplysninger krever tilgang til alle kilder der denne informasjonen er lagret. Dette innebærer at de som registrerer opplysninger må ha tilgang til folkeregisteret og pasientjournalen med tilhørende kurver, uavhengig av om registraren har behandlingsansvar for pasienten eller ikke. For registrarene innebærer det at de trenger en rolle i pasientjournalsystemene som muliggjør oppslag på alle pasienter, også pasienter som ikke innlegges i sykehus fordi de erklæres døde av lege prehospitalt.

Generell betraktning

Forskrift om medisinske kvalitetsregistre fremstår som meget gjennomarbeidet med gode vurderinger. Det foreslås at denne forskriften danner grunnlag for revisjoner av forskrifter til registre som ikke omfattes, og at denne forskriften kan være førende dersom problemstillinger oppstår i lovregulerte registre, som ikke er beskrevet i gjeldende forskrifter.

Med vennlig hilsen

Ingvild Tjelmeland

Leder for Norsk hjertestansregister