Forsiden

Høringssvar fra Frakturregisteret i Helse Vest

Dato: 19.02.2019

Vi ved Frakturregisteret i Helse Vest (FReHV) har med stor optimisme lest forskriftsutkastet om medisinske kvalitetsregister. FReHv er under utvikling og skal samle inn strukturert data om pasienter med brudd i lange rørknokler til kunnskapsdatabase om pasientenes forløp fra skadehendelsen til behandlingsresultat foreligger; det siste målt utifra pasientens egenrapporterte data (PROM). Pasientgruppen består både av de som behandles uten operasjon og de som opereres. Bare i Helse Vest utgjør dette 9000 pasienter årlig.

Innsamlingen blir elektronisk, skal starte ved pasientens ankomst etter skaden og baserer seg på informasjon både fra pasienter og leger. En slik systematisk og strukturert datainnsamling vil gi optimal dekningsgrad og høy datakvalitet dersom alle pasientene deltar. Antall pasienter er høyt og fra mange av våre pasienter (eldre og barn, hardt traumatiserte, intoksikerte, smertepåvirkede osv) vil det være vanskelig å få en skriftlig samtykkeerklæring. Uten denne samtykkeerklæring vil registeret miste vesentlig informasjon og registerets funksjon som kvalitetsregister for bedre behandling av bruddskader vil bli betydelig svekket.

Samtidig som vi ser viktigheten av å verne om pasientens helseopplysninger, mener vi at den foreslåtte forskrift omkring pasientens reservasjonsrett ikke kommer til å svekke det personopplysningsvern som nå gjelder. Forslaget vil meget sannsynlig sikre bedre pasientbehandling i framtiden.

Frakturregistert i Helse Vest støtter det foreslåtte forskriftsutkast.