Forsiden

Høringssvar fra Register for Hidradenitis suppurativa (HISREG)

Dato: 19.02.2019

Høringssvar fra Nordisk Register for Hidradenitis Suppurativa (HISREG)

Full støtte til HODs utkast til ny forskrift for Kvalitetsregistre!

Dato: 13.02.2019

Svartype: Med merknad

Kommentarer fra registerledelsen i HISREG til Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

Februar 2019

Kjersti Danielsen og Deirdre Nathalie Dufour

Vi leder det nordiske registeret for hidradenitis suppurativa (HISREG), et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister samt nordisk samarbeidsregister i forhold til kvalitetsarbeid og forskning på pasienter med den kroniske hudsykdommen hidradenitis suppurativa. Universitetssykehuset Nord-Norge HF står som dataansvarlig enhet. Konsekvensene av det nye forskriftsarbeidet vil bli betydelige for vårt register. Det er betryggende å se at forskriftsutkastet gjennomgående bærer preg av at registrenes sentrale utfordringer i dag erkjennes og vektlegges.

Vi er spesielt tilfredse over at følgende punkter er vektlagt:

· Forskriften gir unntak fra samtykkekravet av hensyn til kvalitetsregistrenes kvalitet og dekningsgrad (s.5/s. 43-44). Dette vil legge til rette for en økt kompletthet og kvalitet på databasene som opparbeides. Vi har ingen motforestillinger mot opphør av samtykke, dog ønsker vi avklaring av retningslinjer i forhold til øvrige nordiske bidragsytere i forhold til samtykke plikt for et register med nordisk profil.

· Det foreslås en plikt til å rapportere til nasjonale kvalitetsregistre (s.6/s. 58). Vi er svært tilfredse med at bekymringen over lav dekningsgrad fremheves eksplisitt. Manglende registrering av pasienter i HISREG på bakgrunn av tidsnød og dårlig organisering av drift er et stort problem for registeret. I tillegg har hudfaget i Norge tradisjonelt sett hatt lite erfaring med ikke-industri finansiert forskning, samt kvalitetsregister arbeid, slik at oppgaver som ikke gir direkte inntjening for en travel klinisk avdeling med begrensede ressurser ikke prioriteres. Som ledd i stigende grad av krav til kvalitetssikring og ansvarlig avdelingsledelse hvor hver enkelt avdeling må kunne presentere faglig resultat av egen drift, vil de aller færreste avdelinger ha infrastruktur for å håndtere dette selv. Således er innrapportering til HISREG, og eventuelle andre fremtidige nasjonale registrene, en for avdelingene relativt enkel måte å imøtegå fremtidens drifts krav. På sikt er det et ønske om at HISREG kan være modell for andre kroniske hudsykdomsgrupper slik som for eksempel psoriasis.

· Nasjonale kvalitetsregistre skal ha en dekningsgrad på over 80% på pasientnivå (s.8). Dette er en naturlig og prisverdig ambisjon og avgjørende for å få gode kvalitetsdata og grunnlag for kvalitetsheving. Unntak fra samtykkeplikten og aktivt pålegg om registrering er avgjørende for å oppnå dette. Øvrige faktorer er et variabelutvalg som oppleves som viktig og en brukervennlig dataløsning som forenkler registrering av data samtidig som den gir anledning til resultatpresentasjon uten tidstap. Alle disse punktene jobbes det kontinuerlig med hos HISREG.

· Arbeid for å vurdere økonomiske insentiver for øket innrapportering (s. 15). Dette kan være avgjørende for å få økt registeringen, da gjentatte avdelingsbesøk og oppfølging av innrapporterende avdelinger så langt ikke har gitt resultater i form av ønsket dekningsgrad. En insentiv-ordning hvor manglende levering av data førte til trekk i refusjon for behandlingen, for eksempel kirurgisk eller biologisk behandling, ønsker vi svært velkommen. Sammen med en eksplisitt registreringsplikt og unntak fra samtykkekravet vil dette gi resultater.

· […] hensiktsmessig å foreslå en forskriftsfestet adgang […] (s. 28). Dette er et viktig punkt. Dagens system gir kanskje adgang til å søke unntak etter spesiell behandling, men systemet er allerede så byråkratisk og komplekst at det må en tydelig grenseoppgang til som legger premissene fast og sikrer forutsigbare arbeidsforhold for de som ønsker å ekstrahere data.

· Forskriften legger til rette for at opplysninger kan hentes fra andre registre (s. 51). Kobling av vårt register mot data fra sentrale helseregistre må bedres. Det er, slik vi ser det, nødvendig med en opprydding i måten noen av de sentrale helseregistrene fungerer og samhandler med andre medisinske kvalitetsregistre (uten hjemmel i forskrift) på.

Vi tror, som departementet, at unntak fra samtykkekrav og pålegg om registrering samt tilstrekkelig økonomisk støtte til adekvate IT løsninger og brukersupport vil gi høyere langt høyere dekningsgrad og langt bedre datakvalitet for vårt register.

Mvh

Kjersti Danielsen –daglig leder HISREG

Deirdre Nathalie Dufour – Fagstyreleder HISREG