Høringssvar fra Norsk endokrinologisk forening

Dato: 21.02.2019

Innspill til høringsuttalelse Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) på Forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

NEF ser det som nødvendig endring at medisinske kvalitetsregistre reguleres i egen forskrift. Dette for å sikre høy dekningsgrad som er en forutsetning for at data i registrene er representative for pasientpopulasjonen. Med forskriften vil en også kunne øke kvaliteten på dataene om hver enkelt pasient.

Følgende elementer i forslag til Forskrift anses særlig viktige for kvalitetsregistrene:

  1. Unntak fra samtykkekrav når det er nødvendig av hensyn til registrenes datakvalitet og dekningsgrad.

  2. Helsepersonell må ha plikt til å melde inn relevante helseopplysninger til nasjonale kvalitetsregistre.

NEF mener personvernet til pasientene er tilstrekkelig ivaretatt ved at det gis reservasjonsrett til pasienter som ikke ønsker at deres data blir inkludert i registeret. Erfaringsmessig vet man at innhenting av samtykke til kvalitetsregistrene er en oppgave som ofte må nedprioriteres i en travel klinisk hverdag. Det fører igjen til lavere dekningsgrad enn ellers, og forringelse av datakvaliteten i registeret.

Helse-Bergen forvalter Norsk diabetes register for voksne og Nasjonalt register for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For begge registre vil unntak fra samtykkekravet være av stor betydning for å oppnå tilstrekkelig høy dekningsgrad.

I dag har Norsk diabetesregister en dekningsgrad på under 30 prosent, mens ROAS har 61 prosent. Målet er at begge registrene skal oppnå en dekningsgrad over 80 prosent, noe som er et krav for å komme i stadium 4 som medisinsk kvalitetsregister.

Når det gjelder ordningen med plikt for helsepersonell å melde relevante helseopplysninger til kvalitetsregistre mener vi det er en ønskelig ordning. Dette for å sikre kvalitet på registerdata. Man bør midlertid tilse at ordningen ikke medfører urimelig arbeidsbelastning på sykehusavdelinger eller enkeltleger.

Med hilse

Eystein Husebye

Professor, dr med, leder av norsk endokrinologisk forening