Forsiden

Høringssvar fra Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

Dato: 20.02.2019

Høringssvar fra Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) vedr. Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

NorSpis støtter departementets forslag om at medisinske kvalitetsregistre skal reguleres i en egen forskrift. NorSpis stiller seg positiv til den tilrettelegging og avbyråkratisering som forskriften innebærer.

NorSpis er det første nasjonale medisinske kvalitetsregisteret innen psykisk helsevern og innregistreringen startet i begynnelsen av 2017. NorSpis er fortsatt i en oppstartsfase med inkludering av innrapporterende enheter. Erfaringene fram til nå er at dekningsgrad og inkludering av enheter representerer en stor utfordring for registeret.

I lys av våre erfaringer er det dermed svært gunstig at det åpnes opp for:

- Plikt til innmelding av opplysninger

- Adgang til å behandle opplysninger uten den registrertes samtykke

Vedr. meldeplikt for helsepersonell og virksomheter til å melde inn relevante og nødvendige helseopplysninger til medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status gitt av Helsedirektoratet. Det påpekes i denne sammenheng at høyest mulig dekningsgrad er en forutsetning for at kvalitetsregistrene skal kunne brukes til sine formål. Og strategien for de regionale helseforetakene for perioden 2016-2020 er at de medisinske kvalitetsregistrene med nasjonal status skal han en dekningsgrad på minst 80 prosent etter fem års drift. NorSpis støtter departementets forståelse om at meldeplikt er nødvendig for at dekningsgrad og datakvalitet skal bli god nok til at registrene kan brukes til sine formål. Og at meldeplikten avgrenses til registre med nasjonal status. Også innførselen av økonomiske incentiver sees som en svært positiv pådriver.

Vedr. forslaget om unntak fra kravet om samtykke vurderer NorSpis det som fordelaktig. Adgangen til å behandle helseopplysninger uten den registrertes samtykke, men med rett til å motsette seg behandling av helseopplysninger vil helt klart bidra til å øke registerets dekningsgrad. NorSpis er således enig i departementets vurdering av reservasjonsrett istedenfor samtykke.

I høringsnotatet etterspørres også høringsinstansenes syn på spørsmålet om bruk av etterfølgende samtykke som alternativ til reservasjonsrett. Ut fra våre erfaringer vil innhenting av et etterfølgende samtykke medføre et stort frafall av besvarelser og med påfølgende dårlig dekningsgrad.

Videre etterspørres det om vårt syn på hvilke opplysningstyper som kan inngå i registeret. NorSpis er enig i departementets forslag til opplysninger som kan registreres. Sett ut fra NorSpis sitt ståsted vil de angitte opplysninger være dekkende for at registeret skal kunne oppnå sitt formål.

I tillegg er det spørsmål om bruk av standardiserte variabler og nasjonale fellesløsninger. NorSpis er enig i bruken av dette for å legge til rette for eventuelle sammenstillinger med opplysninger fra andre registre. Bruken av nasjonale fellesløsninger vil også være en fordel og bidra til å kvalitetssikre og effektivisere slike funksjoner for det enkelte register.

Det stilles tydelige krav i stadieinndelingssystemet til nasjonale kvalitetsregistre, bl.a. for å opprettholde status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. For at NorSpis skal lykkes i sin videre påkrevde utvikling vil det derfor være av avgjørende betydning at det åpnes opp for unntak fra samtykkekravet og meldeplikt. Det er av ytterste viktighet at forholdene legges til rette slik at registrene kan makte å nå målsettingene som er satt og bidra i kvalitetsforbedringsarbeidet i helsetjenesten.

Med hilsen

Tove Skarbø

Faglig leder NorSpis