Forsiden

Høringssvar fra Vestre Viken HF

Dato: 20.02.2019

Vestre Viken støtter at det etableres en forskrift om medisinske kvalitetsregistre. En forskriftsregulering kan bidra til at data fra registrene i større grad kan nyttes til kvalitetsforbedring av helsetjenestene, forutsatt tilstrekkelig datakvalitet og dekningsgrad.

Vestre Viken har følgende kommentarer til noen av punktene i forslaget:

Foretaket støtter at det gis adgang til å behandle helseopplysninger uten samtykke der det vurderes nødvendig samtidig som det etableres reservasjonsrett. I høringsutkastet er de ulike hensyn vektet opp mot hverandre på en god måte.

I kap. 9.2 bes om høringsinstansenes syn på spørsmålet om bruk av etterfølgende samtykke som alternativ til reservasjonsrett. Vi deler høringsutkastets syn på at etterfølgende samtykke vil være utfordrende med tanke på å oppnå god dekningsgrad for registrene. Nytten av kvalitetsregistrene til kvalitetsforbedring i helsetjenesten oppveier den eventuelle personvernmessige ulempen reservasjonsrett innebærer. Vestre Viken støtter derfor at ordning med reservasjonsrett bør benyttes i disse tilfellene.

Det foreslås i § 2-2 at det skal benyttes standardiserte variabler og nasjonale fellesløsninger. Det vil kunne være nyttig, men det er viktig at dette ikke blir rigid. Variabler som benyttes må være begrunnet i kliniske behov, slik at primærbrukerne opplever disse som relevante. Det er også viktig det ikke blir dobbeltregistrering, men at dataene som registreres i kvalitetsregister i størst mulig grad er kjente kliniske variable. Det må også legges til rette for at data kan høstes direkte inn i kvalitetsregistrene fra de kliniske systemene. Det vil utvilsomt øke dekningsgrad. I dag krever registrering ofte manuelt ressurskrevende arbeid, som i størst mulig grad må unngås. Dette er også viktig moment med tanke på ressursbruk knyttet til plikten til å registrere i kvalitetsregistrene.

Rapportering er i dag ressurskrevende. Som anført over, er det viktig å gjøre automatisk datafangst fra de kliniske systemene inn i registrene mulig. Det er som nevnt nå en pilot med økonomisk incentiv for registrering gjennom ISF-refusjon. Et slikt incentiv vil bidra til å øke dekningsgrad.

En styrking av det faglige miljøet rundt lokale kvalitetsregistre gjennom fagråd støttes. Det vil være viktig for kvalitetsbevissthet, kompetanseoppbygging, kvalitetsforbedringsforslag og for informasjon utad inklusive til pasienter og pårørende.

I § 4-4 pålegges kvalitetsregisteret tilbakerapportering til virksomheter som melder inn helseopplysninger, slik at de får tilgang til oppdaterte og relevante opplysninger for å kunne kvalitetsforbedre sine helse- og omsorgstjenester. Det er helt sentralt at dette skjer på en måte som gjør dataene lett tilgjengelige, også for videre bearbeiding i egne system.

Samlet vurderer Vestre Viken at forskriftsfesting vil styrke arbeidet med kvalitetsregistre.