Forsiden

Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 07.02.2019

HøringssvarForskrift om medisinske kvalitetsregistre

UNN viser til høringsbrev 28.11.18 om utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Vi takker for muligheten til å komme med innspill.

UNN støtter forslaget om at medisinske kvalitetsregistre skal reguleres i egen forskrift og vi ser behovet for en slik forskrift.

Til § 1-2

Bestemmelsen bør vise at forskriften heller ikke gjelder for intern kvalitetssikring etter helsepersonelloven § 26.

§ 2-1 Opplysningstyper som kan registreres

UNN mener opplysningene som foreslås registrert i §2-1 er tilstrekkelig.

Forslag til ny formulering av pkt h), fjerde siste strekpunkt:

«Helseopplysninger fremkommet ved analyse av prøvesvar tilknyttet undersøkelser.»

§ 2-2 Standardiserte variabler og nasjonale fellesløsninger

UNN støtter intensjonen om å øke bruken av standardiserte variabler og nasjonale fellesløsninger som angitt i §2-2.

§ 2-3 Innmelding av opplysninger

UNN er positiv til at det forskriftsfestet plikt til å rapportere til nasjonale medisinske kvalitetsregistre, som angitt i §2-3. Samtidig har flere nasjonale medisinske kvalitetsregistrene liten oppslutning i fagmiljøene og oppleves som lite egnet til bruk for kvalitetsforbedring. Det bør derfor samtidig revideres og begrenses hvilke registre som skal ha status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

§ 3-2 Adgang til å behandle opplysninger uten den registrertes samtykke.
UNN støtter adgangen til å behandle opplysninger uten den registrerte samtykke som angitt i §3-2. Dette er viktig for å kunne øke dekningsgraden, samtidig som personvern opprettholdes. UNN er positiv til reservasjonsrett. Et etterfølgende samtykke er et lite egnet alternativ ettersom svært få pasienter erfaringsmessig sender inn et slikt skjema når de kommer hjem.

Til § 3-4:

Bestemmelsen må gjøre klart hvilke krav som bare gjelder nasjonale registre.

§ 4-2 Tilgjengeliggjøring og sammenstilling av opplysninger
UNN mener det er viktig at innrapporterende enheter gis lett tilgang på opplysninger som man har rapportert inn til registrene for å kvalitetssikre egen tjeneste. Dette gir også mulighet for sammenstilling med opplysninger i andre registre og i journal.

§ 4-8 Bevaring av helseopplysninger
Dersom et kvalitetsregister skal kunne brukes til klinisk kvalitetsforbedring er det svært viktig at registeret er komplett og også inkluderer pasienter som har dødd av (eller under) behandlingen. UNN oppfordrer til at regelverket åpner for at flest mulig helseopplysninger kan bevares for ettertiden.

Til § 4-9:
Etter UNNs oppfatning er det uklart etter denne bestemmelsen hvem som skal gjennomføre kvalitetskontroll hos virksomheten som har meldt inn opplysningen. Skal dataansvarlig for registeret gjennomføre denne kontrollen eller kan virksomheten selv kontrollere dette.

Fagråd
UNN støtter forslaget om at alle registre skal ha fagråd og med pasient- og brukerrepresentanter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
UNN er positiv til ny nasjonal modell for finansiering.

Arbeid for å vurdere økonomiske insentiver for økt innrapportering.
UNN er positiv til en velfungerende incentivordning som kan styrke registreringen i kvalitetsregistre. Samtidig har flere nasjonale medisinske kvalitetsregistrene liten oppslutning i fagmiljøene og oppleves som lite egnet til bruk for kvalitetsforbedring. Som anført over mener UNN det derfor samtidig bør revideres og sannsynligvis begrenses hvilke registre som skal ha status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Einar Bugge

Kvalitets- og utviklingssjef

Universitetssykehuset Nord-Norge HF