Høringssvar fra Tromsøundersøkelsen

Dato: 20.02.2019

Tromsøundersøkelsens høringssvar til utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

Tromsøundersøkelsen er en befolkningsbasert helseundersøkelse som siden 1974 har samlet inn data for å kartlegge sykdomsbyrde, overvåke risikofaktorer og forebygge sykdom i befolkningen.

Medisinske kvalitetsregistre er viktige for å overvåke kvaliteten pasientbehandling. De er også en viktig forskningsressurs når de sammenstilles med befolkningsundersøkelsene, for å gi oppdatert kunnskap om sykdomsbyrde og utvikling i befolkningens helse. Det er av avgjørende betydning at registrene holder høy kvalitet.

Tromsøundersøkelsen er derfor positiv til at de medisinske kvalitetsregistrene forskriftsreguleres. Det vil kunne bidra til at det prioriteres mer ressurser til registrene, noe som vil øke registerkvaliteten og bidra til bedre pasientbehandling og forskning. Videre bidrar forskriftsregulering til større forutsigbarhet for både de registrerte i kvalitetsregistrene og forskningsinstitusjoner som ønsker å benytte data fra registrene i sin forskning.

Tromsøundersøkelsen finner det også hensiktsmessig at man særskilt regulerer adgangen til å sammenstille opplysninger fra medisinske kvalitetsregistre med opplysninger fra andre registre. En forskriftsregulering av slik aktivitet vil kunne bidra til raskere og mer forutsigbar tilgang til sammenstilte datasett, som er svært verdifullt for forskningsformål.

Forskriften legger også til rette for høyere dekningsgrad i kvalitetsregistrene ved å åpne for innsamling av opplysninger uten de registrertes samtykker, under gitte vilkår. Dette kan bidra til å styrke kvaliteten og verdien av registrene. Det er imidlertid svært viktig at informasjonsplikten da ivaretas på en god måte, og at de registrertes rett til å reservere seg tilrettelegges på en enkel og hensiktsmessig måte.