Forsiden

Høringssvar fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Dato: 19.02.2019

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) takker for muligheten til å bli hørt om utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregister.
Vi ønsker en egen forskrift på dette området velkommen og mener Helse- og Omsorgsdepartementet har utformet en forskrift som gir gode rammer for nåværende og fremtidige kvalitetsregister. Spesielt er vi positive til at det åpnes for kvalitetsregister med reservasjonsrett. Samtidig mener vi at muligheten til å reservere seg mot deltagelse i kvalitetsregister bør være lett tilgjengelig og harmonisert, for eksempel gjennom en egen reservasjonsplattform i helsenorge.no slik det er foreslått i høringsnotatet. SNLA mener det bør utredes nøyere om ikke dette også bør forskriftsfestes.
SNLA ønsker også velkommen muligheten som privat ideel organisasjon å kunne være ansvarlig for nasjonale kvalitetsregister med reservasjonsrett i samarbeid med regionale helseforetak slik forskriften foreslår. Dette anser vi som en anerkjennelse av betydningen ideelle organisasjoner har for forskning, utvikling og kvalitetsarbeid innen helse, og et godt eksempel på hvordan offentlig ideelt samarbeid kan bidra til bedre kvalitet for pasientene.