Forsiden

Høringssvar fra Universitets- og høgskolerådet v/UHR-Helse og sosial

Dato: 20.02.2019

Høring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre

UHR Helse og Sosial (UHR-HS) takker for anledning til å avgi høringsuttalelse til forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Generelt vil vi anføre at det bra at det nå kommer en slik forskrift. Det vil bidra til forutsigbarhet for de dataansvarlige, brukerne av registrene og ikke minst de som blir registrert i disse registrene. Forskriften er godt og klart skrevet og bør være lett å etterleve i praksis. Forskriften er en nødvendig, om enn ikke tilstrekkelig forutsetning for at data fra medisinske kvalitetsregistre kan brukes til analyser og forsking på drift og kvalitet innen helsevesenet.

Det er viktig at det slås fast at helseopplysninger fra disse registrene ikke skal kunne kommersialiseres. Man bør vurdere om at det skal legges til at de skal gjøres tilgjengelig til kostpris.

I kapittel 2 i forskriftene anføres det en rekke opplysninger som kan registreres. En rekke av disse variablene bør kunne innhentes direkte fra Folkeregisteret og/eller fra andre pasientadministrative registre for å redusere registreringsbyrden i helsetjenesten.

Opplysningstypene som nevnes gir god forutsigbarhet for de registrerte, uten at man låser seg til dagens medisinske kunnskap og praksis og derved må endre forskriften når medisinsk kunnskap og praksis utvikles.

UHR-HS støtter at det blir plikt for helsepersonell til å melde inn «relevante og nødvendige helseopplysninger til medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status». Det er da viktig å påpeke at meldeplikten må gjøres ved gode og effektive IKT (informasjons- og kommunikasjons- teknologiske) løsninger. Ellers kan dette bli en urimelig stor byrde for helsetjenesten.

UHR-HS støtter at det skal gis adgang til å behandle opplysninger uten den registrertes samtykke under de gitte forutsetningene. Dette er en avgjørende bestemmelse for at nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal kunne få tilstrekkelig datakvalitet til at behandlingen av helseopplysningene er etisk og ressursmessig forsvarlig.

UHR-HS gir sin tilslutning til at opplysninger fra de medisinske kvalitetsregistrene kan kobles til andre helseregistre. Dette er en viktig bestemmelse som bør kunne gjøres lettere praktisk gjennomførbart ved bruk av gode IKT løsninger – som for eksempel Helseanalyseplattformen. I så fall må dataansvarlig pålegges plikt til å bidra med data til Helseanalyseplattformen som er under utvikling.

I kapitel 4, (paragraf 4.9) omtales kvalitetskontroll i registrene. Dette er også en svært viktig bestemmelse. Dataansvarlig for et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister må kunne få adgang til den aktuelle virksomhetens pasientjournalsystem mv. for denne kvalitetskontrollen, evt. ved bruk av audit-team. Det er i dag altfor vanskelig å drive denne typen kvalitetskontroll pga. ulik praksis ved de ulike virksomhetene.

Samtidig er det viktig at denne kvalitetskontrollen ikke blir så dyr at det går ut over tilgjengeligheten til registrene.