Forsiden

Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Dato: 15.09.2020

  1. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har behandlet sak om av vedtatt EU-regelverk for elektrisitetsmarkedet «Ren energipakken».
  2. Fylkesrådet mener norske myndigheter i det videre arbeid med rettsaktene må sikre norsk suverenitet innenfor kraftsektoren. EU og ACER skal ikke ha myndighet til å gripe inn i grunnleggende ressursforvaltningsspørsmål, herunder tildeling av konsesjoner til vind- og vannkraftutbygging og bygging av utenlandskabler.
  3. Fylkesrådet vil vise til at beredskap og forsyningssikkerhet tradisjonelt har vært et nasjonalt anliggende, men ved foreliggende forordning går EU lenger i å skaffe seg myndighet på dette området. Selv om det i utgangspunktet er snakk om mer forpliktende planlegging, er det høyst viktig at departementet vurderer EØS-relevansen i dette regelverket. Det bør også argumenteres fra departementets side hva slags konsekvenser det vil ha for norsk forsyningssikkerhet dersom dette regelverket blir vurdert som EØS-relevant.
  4. Fylkesrådet vil påpeke at nettselskapet kan være en garantist for grunnleggende tjenester der det kommersielle markedet svikter. Det er derfor viktig at det ikke blir noe forbud i lov om å eie lagringskapasitet som alternativ til nettutbygging. Dette kan være svært viktig for områder med liten befolkning og lite tilbud av kommersielle aktører.
  5. Fylkesrådet vil anmode om at departementet i saker som omhandler tilpasning til EØS-regelverket søker å legge opp til en mer inkluderende høringsprosess, der høringsdokumenter oversettes til norsk, der det oppsummeres hva de viktigste endringene er, og videre hva som er sentrale problemstillinger i den aktuelle fasen av EØS-arbeidet. Dette vil også kunne lette arbeidet med senere implementering i norsk lov.
  6. Saken er behandlet etter kommunelovens § 11-8. Vedtaket forelegges fylkestinget i første møte.