Forsiden

Høringssvar fra Fortum

Dato: 15.09.2020

OED

Att:

Vår ref: CK/MSH – 20/00219

Oslo, 15. september 2020

Fortums høringssvar til Ren energi-pakken

Fortum viser til høringsinvitasjonen datert 9. juni 2020 for Ren energi-pakken og takker for muligheten til å gi våre innspill. Fortums arbeid er basert på vår om visjon «for en renere verden», og som et internasjonalt energiselskap med hovedtyngde i Norden og EU, er like rammevilkår viktig for å sikre et fullt ut fungerende indre europeisk energimarked.

Fortum er et innovativt energiselskap som produserer kraft, utvikler og tilbyr løsninger for våre kunder innen strøm, elbil, oppvarming og kjøling. I tillegg er vi ledende innen utviklingen av gjenvinningsteknologier for metal, batterier og plast, samt står klar til å starte byggingen av verdens første energigjenvinningsanlegg med karbonfangst i Oslo hvis vi får en positiv investeringsbeslutning fra den norske regjeringen.

Direktivene denne høringen dreier seg om er noen av de mest sentrale rettsaktene for markedsregulering som er vedtatt av EU. Disse rettsaktene har direkte virkning på det nordiske og det europeiske kraftmarkedet, og er derfor svært viktig for fornybarnæringen og for Fortum som energiselskap. Under finner dere Fortums hovedbudskap i forhold til implementeringen av Ren energi-pakken. Utover dette viser vi til og stiller oss bak Energi Norges høringsuttalelse.

Hovedbudskap

  • Ren energi-pakken, og de nå fire aktuelle direktivene, er en viktig del av Europas energiomstilling og et viktig skritt på veien mot en karbonnøytral energisektor. Fokuset på å redusere CO2-utslipp har vært i Fortums DNA i flere tiår, og vår karboneksponering er allerede en av de laveste innen den europeiske kraftproduksjonsindustrien. Vi ønsker derfor Ren energi-pakken velkommen som en viktig del av en nødvendig grønn omstilling.
  • Den pågående energiomstillingen skaper store muligheter for fremoverlente og innovative aktører. Men for at fornybarnæringen og norsk næringsliv skal lykkes, samt tørre å ta store og avgjørende investeringer, er det helt nødvendig med stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det er verken realistisk eller hensiktsmessig at man i Norge skal regulere kraftmarked og -system på andre måter enn i våre naboland, siden vi er fullstendig integrert i dette felles markedet. Fortum oppfordrer derfor til rask norsk implementering av Ren Energi-pakken da et tett og tillitsfullt energisamarbeid med EU er avgjørende for å sikre forutsigbare rammebetingelser både hjemme og i Europa. Et harmonisert regelverk er særlig viktig for å sikre et velfungerende nordisk energimarked, et marked Norge i sin tid var avgjørende i å utvikle.
  • Ettersom fornybar energi i stadig større grad utkonkurrerer fossil energi, og kraftsystemet går fra et sentralt til et mer desentralisert marked, kan ikke markedet lenger reguleres på samme måte som før. Til det er utfordringene for forskjellige. Fortum, et selskap som produserer energi fra ulike energikilder, ønsker å vektlegge at det fremover blir enda viktigere å se flere energibærere i sammenheng, og at rammebetingelsene må tilrettelegge for både å kjøpe og tilby fleksibilitet, for eksempel gjennom økt samspill mellom termisk energi og elektrisitet. Særlig i storbyene, kan fjernvarmen bidra til å fjerne effekttopper og hindre dyre investeringer i nettutbygging. Noe man må være klar over under innlemmelsen og implementeringen av lovverket i norsk rett.
  • Direktivene legger også føringer for at aktørene skal kunne tilby fleksible betalingstjenester. Her må nasjonal regulering tilpasses og nordisk regulering harmoniseres, slik at strømkundene tilbys fleksible, transparente og effektive betalingstjenester. Regelverket må selvsagt ikke være til hinder for innovativ produktutvikling og tjenester, for eksempel lik månedlig betaling med endelig avregning ved årsslutt.
  • Fortum er klar på at kundene skal motta regelmessig en gratis, digital og oversiktlig faktura med all nødvendig informasjon. Samtidig ønsker vi å understreke at vi også støtter prinsippet om at forurenser betaler. Dette betyr at hvis en kunde mot formodning ber om å motta en papirfaktura, med den miljøbelastningen dette medfører, må kunden kunne belastes ekstra. Dette er viktig for både å stimulere kunden til å ta et grønt valg (digital faktura) og dekke de kostnadene selskaper måtte ha med utsendelse av fysisk faktura.
  • Fortum ønsker en åpen og transparent dialog om konsekvensene av ulike EU-rettsakter og behovet for tilpasninger i norsk regelverk og praksis. Vi viser til den svenske reguleringsmyndighetens arbeid hvor man i tett samarbeid med de ulike aktørene i kraftmarkedet har innkalt til møter månedlig for å diskutere ulike aspekter ved Ren energi-pakken og på den basis utarbeidet et grundig, opplysende og offentlig tilgjengelig høringsnotat om markedsdesignrettsaktene. Fortum, i samarbeid med Energi Norge, har satt seg inn i EØS-notatene for revidert elmarkedsdirektivet, revidert elektrisitetsforordning, revidert Byrå-forordning og forordning om beredskap i elektrisitetssektoren. Vi hadde imidlertid ønsket at de vurderingene som er utført av RME skulle ha bli offentliggjort og lagt ved høringen. God informasjon og transparente prosesser er viktig for forståelsen av dette regelverket og hvilken praktisk innvirkning det vil kunne få, og dermed diskusjonene om saken.

Spørsmål kan rettes til undertegnede i Fortum i Norge, cato.kjolstad@fortum.com eller markus.sebastian.hole.com.

Vennlig hilsen

Fortum i Norge

Cato Kjølstad Markus Hole

Direktør rammevilkår Rådgiver rammevilkår