Forsiden

Høringssvar fra Norske Boligbyggelags Landsforbund

Dato: 16.09.2020

NBBLs uttalelse til Ren energi-pakken­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Disse har over 1.085.000 medlemmer og forvalter 550.000 boliger i over 14.000 boligselskap over hele landet. Boligbyggelagene bidro til bygging av cirka 4 000 boliger i 2019.

NBBL viser til høringsbrev av 9. juni 2020. Her gir vi våre synspunkter til departementets videre arbeid.

Høringen omfatter fire rettsakter i EUs Ren energimarkedspakke. Rettsaktene trådte i kraft i EU den 1. januar 2020, og er merket som EØS-relevante. Departementet sier de skal gjøre en selvstendig vurdering av om EØS-relevans foreligger, innhold, antatte konsekvenser, behovet for eventuelle EØS-tilpasninger mv. Høringen gir en orientering om de vedtatte rettsaktene, og departementet oppfordrer til å komme med innspill til deres videre arbeid.

Borettslag og sameier som lokale energisamfunn

1/3 av boligene i Norge er i et borettslag eller et sameie. Vi ber departementet om særlig å vurdere borettslag og sameiers situasjon, og deres behov for forbedring av rammevilkår som forbrukere og lokale energisamfunn. Innføring av individuelle målere for energi gir markedsimperfeksjoner som svekker borettslag og sameiers mulighet og motivasjon for å opptre kollektivt som lokale energisamfunn. Departementet må rette spesiell oppmerksomhet på de negative konsekvenser individuelle målepunkt kan ha, sørge for at dette blir utredet og at det vurderes virkemidler for å fjerne barrierer.

Borettslag og sameier (boligselskap) er selvstendig organisatoriske enheter. Formålet er å ivareta interessen til beboerne. Lokale energiløsninger, slik som lokalt nett for distribuering av energi til boligene, er felleseie som forvaltes i fellesskap. Boligselskapenes energibruk består av en kombinasjon av individuelt forbruk (boliger) og fellesforbruk (fellesarealer). Fellesforbruket er ofte stort og kan variere mye avhengig av fellesfunksjoner, mens forbruk i hver enkelt bolig er relativt lavt. Større fellesforbruk kan bestå av ladeanlegg for elbil, felles varmtvann og vaskeri. Egenproduksjon av energi kan skje ved solanlegg, varmepumper eller anlegg for biobrensel. Det er krav om individuelle strømmålere for henholdsvis boliger og fellesforbruk, og arbeid på gang med krav om individuell måling av fjernvarme.

Lokale energisamfunn er en måte for forbrukerne å samarbeide om produksjon, lagring og fordeling av strøm. Det reviderte elmarkedsdirektivet gir innbyggerne rett til å etablere slike samarbeidsformer. NBBL er positive til lokale energisamfunn, ettersom det gir borettslag og sameier en anledning til å høste gevinstene av felles egenproduksjon, energifleksibilitet og tiltak for effektiv energiforvaltning.

Full utnyttelse av disse mulighetene vil blant annet kreve at lokale energisamfunn kan eie sitt eget nett og fungere som en egen nettoperatør bak nettselskapets måler. Krav om individuell måling og avregning av sluttkunder hindrer borettslag i å eie sitt eget nett og etablere slike samarbeid. Barrierer i nettreguleringen må derfor fjernes, slik at direktivets vilkår for lokale energisamfunn kan realiseres.

Vedlegg