Høringssvar fra Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter

Dato: 01.07.2022

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Høring – avvikling av fritt behandlingsvalg.

Vi viser til høringsnotat av 1. april 2022 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Barnas Fysioterapisenter i Bergen er en ideell stiftelse som tilbyr barn med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade, et spesialisert tilbud om intensiv habilitering/rehabilitering som tilpasses barnets individuelle behov.

Dette er et unikt tilbud som ikke tilbys i helseforetakene eller andre steder, og som utfyller og supplerer tilbudet i den offentlige helsetjenesten.

Gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg har barn og foreldre fra hele landet, på tvers av helseregionenes grenser, fått muligheten til å komme hit for intensiv habilitering slik at barna får et motorisk løft slik at de kan mestre hverdagslige gjøremål og aktiviteter. Gjennom målrettet og intensiv trening tilegner barna seg nye ferdigheter og får mulighet til å ta ut sitt potensiale til å bli mest mulig selvstendige i egne liv. Stiftelsen kan vise til gode resultater gjennom sitt systematiske FOU-arbeid.

Vi har et svært godt samarbeid både med sykehusene og kommunene. Barna henvises fra sykehusene og følges opp i kommunen i etterkant. Barnas Fysioterapisenter sørger for kunnskapsoverføring, og er et viktig bindeledd mellom sykehusene og kommunene, og bidrar til sammenhengende re-/habiliteringsforløp for barna.

Både barna og deres foreldre har slått ring om tilbudet, og er bekymret for om de vil miste det. Denne usikkerheten er krevende både for barna og foreldrene, og ikke minst for de ansatte i stiftelsen. Det har tatt mange år å utvikle og bygge opp tjenestene og fagmiljøene, og det ville være svært uheldig om dette går tapt.

Nedenfor følger våre kommentarer til regjeringens forslag om å avvikle fritt behandlingsvalg.

Innledende kommentarer

 • I høringsnotatet nevnes ikke ideelle tilbydere. Dette selv om regjeringen i Hurdalsplattformen understreker at de vil støtte opp om og prioritere ideelle tilbydere i helsesektoren.

 • Noen av tilbyderne, blant annet Barnas Fysioterapisenter, tilbyr unike tjenester som ikke finnes andre steder, og som utfyller og supplerer den offentlige helsetjenesten. Dette er ofte tjenester til små pasientgrupper som tilbys på tvers av helseregionenes grenser.

 • Fritt behandlingsvalg har gitt pasientene i disse små pasientgruppene en medbestemmelse, og tilgang til disse tjenestene uavhengig av hvor de bor og hvilken økonomi de har. Ved en avvikling av fritt behandlingsvalg, vil noen av tilbyderne kunne sikre fortsatt drift ved å inngå avtaler med de regionale helseforetakene. Dette gjelder imidlertid ikke alle.

 • Vi er svært bekymret for at fritt behandlingsvalg avvikles, uten at det samtidig er en løsning for å få ivareta disse tilbyderne og tjenestene de tilbyr.

 • For mange av pasientene vil deres eneste tilbud forsvinne. Vi vil miste kapasitet, gode fagmiljøer og unike tjenester. Vi frykter at det vil gi økt ulikhet i helse, at vi ikke lenger kan tilby et likeverdig behandlingstilbud til pasientene.

 • I tillegg ønsker vi å påpeke at dersom helfo-godkjenningen vår avvikles i godkjenningsperioden, vil enkelte av pasientene miste et tilbud de allerede er vurdert til å ha både rett til og behov for av spesialisthelsetjenesten fordi fristen til å påbegynne behandlingsforløpet er så kort. Vi kan ikke se at regjeringen har redegjort for hvordan pasienter som er henvist til behandlingstilbud innen ordningen fritt behandlingsvalg allerede før avviklingen er vedtatt, men som ikke rekker å påbegynne sitt behandlingsforløp innen årsskiftet, skal ivaretas.

Rehabiliteringsfeltet må styrkes – ikke svekkes

 • Rehabiliteringsfeltet har hatt lav politisk og faglig prioritet i den norske helsetjenesten. Det er stor uønsket variasjon i tjenestetilbudet mellom kommuner og helseregioner. Alt for mange pasienter får ikke det tilbudet de har krav på. ref. Statsbudsjetter, Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008–2011 og Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019).

 • Private ideelle aktører er viktige tilskudd til rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten. De representerer viktig kapasitet, bidrar til mangfold eller tilbyr unike tjenester som ikke finnes andre steder. Mange av pasientene får tilgang til disse tjenestene gjennom fritt behandlingsvalg. Ved en avvikling av fritt behandlingsvalg, er det en risiko for at fagmiljøene og tjenestene går tapt. Dette kan svekke rehabiliteringsfeltet ytterligere.

 • Resultatet av et mangelfullt tilbud, er at personer med funksjonsnedsettelser ikke får utnyttet eget potensiale og restfunksjonsevne. Det er et stort tap for den enkelte og det er et stort tap for samfunnet, og det koster mer enn det burde, dersom vi hadde hatt et likeverdig rehabiliteringstilbud.

 • Før en avvikling av fritt behandlingsvalg må det gjøres en kartlegging av re-/habiliteringstilbud i ordningen og det må foreslås en konkret løsning for å få videreført verdifulle fagmiljøer og tjenester. Vi trenger en styrking av rehabiliteringstilbudet – ikke en svekkelse som vi nå står i fare for.

Avvikler en viktig pasientrettighet.

 • En avvikling av fritt behandlingsvalg innebærer en avvikling av en viktig pasientrettighet, som gir pasienter, med rett til nødvendig helsehjelp, rett til å velge helsehjelp, også hos private tilbydere som er godkjent av Helfo.

 • Vi merker oss at regjeringen vil videreføre retten til å velge, men avgrenser valget til å gjelde den offentlige helsetjenesten eller private tilbydere som har avtale med de regionale helseforetakene.

 • Vi mener at det er positivt at pasientens rett til å velge videreføres. Dette gir pasienten økt medbestemmelse og bidrar til lik(ere) tilgang til helsetjenesten, som var blant formålene med fritt behandlingsvalg.

 • Samtidig er det uheldig at pasientenes rett til å velge innskrenkes, om de ikke lenger får velge tjenester som utfyller og supplerer det offentlige tilbudet, og som pasientene opplever at hjelper akkurat dem – eller deres barn.

Flytter makten til de regionale helseforetakene

 • Regjeringen mener at bruken av private aktører må reguleres gjennom avtaler med de regionale helseforetakene, for å sikre offentlig styring av tilbudet og hvor tilbudet etableres.

 • De regionale helseforetakene har et sørge-for ansvar for befolkningen, og eier samtidig sine underliggende helseforetak. De får uforholdsmessig mye makt, når det er opp til dem både å definere behovet for tjenester og velge om de vil bygge opp kapasitet i egne helseforetak eller inngå avtaler med private leverandører. Risikoen er til stede for at de setter systemet, heller enn pasientene i sentrum.

 • Ved å avgrense til at pasienten kan velge blant private tilbydere som har avtale, betyr det at regionale helseforetakene fullt og helt styrer hvilke tjenester pasientene kan velge blant. Vi er skeptiske til at makten og definering av behov flyttes fra pasientene til de regionale helseforetakene.

Risiko for at verdifulle tjenester går tapt

 • Fritt behandlingsvalg har gitt økt valgfrihet for pasientene, både når det gjelder valg av behandlingssted, men også i valg av behandlingsmetoder.

 • Mange av de private tilbyderne i fritt behandlingsvalg tilbyr tjenester som representerer et nødvendig mangfold eller som utfyller og supplerer det offentlige tjenestetilbudet. Dette er særlig relevant innenfor TSB, psykisk helsevern, men også innenfor re-/habilitering.

 • Et mangfold i tjenestetilbudet, eller utfyllende og supplerende tjenestetilbud, er helt avgjørende for at pasientene skal kunne oppnå sine behandlingsmål. Den offentlige helsetjenesten kan ikke tilby tilsvarende mangfold, eller utfyllende og supplerende tjenester, dersom disse tjenestene går tapt. Det vil være et stort tap for pasientene.

 • Vi opplever at regjeringen ikke har forutsett at avviklingen av ordningen kan gi slike konsekvenser. Private tilbydere som tilbyr tjenester som representerer et nødvendig mangfold eller som utfyller og supplerer den offentlige helsetjenesten med sin verdifulle kompetanse, må sikres fortsatt drift.

Anbud fungerer ikke for mange av tilbyderne i fritt behandlingsvalg

 • Regjeringen har uttalt at «verdifulle tjenester» skal videreføres, men at det skal skje gjennom anbud og avtaler med de regionale helseforetakene.

 • For mange av tilbyderne i fritt behandlingsvalg er ikke anbud en løsning. Særlig gjelder dette tilbydere med liten administrasjon, ideell formålsparagraf, som tilbyr unike tjenester som utfyller og supplerer den offentlige helsetjenesten til små pasientgrupper, gjerne på tvers av helseregionenes grenser.

 • Vi erfarer at vi, og andre tilsvarende tilbydere, utelukkes fra anbudene i de regionale helseforetakene, fordi de regionale helseforetakene etterspør større aktører med større bredde av tjenester, et høyt antall pasienter og krav om at tilbyderen er lokalisert i regionen.

 • Anbud fungerer ikke for mange av tilbyderne i fritt behandlingsvalg. Dersom verdifulle tjenester skal videreføres, må regjeringen finne andre løsninger.

Avsluttende betraktninger

 • Høringsbrevet fra regjeringen skaper stor usikkerhet. Denne usikkerheten er krevende både for pasienter, pårørende, men ikke minst for ansatte. I en situasjon med usikker fremtid, kan dyktige ansatte velge å se seg om etter tryggere jobber. Det er svært uheldig og tjenester og fagmiljøer som er bygget opp over år, går tapt som følge av manglende forutsigbarhet.

 • For å unngå at gode tjenester og sterke fagmiljøer går tapt, bør det så snart som mulig finnes løsninger som gir forutsigbarhet for fortsatt drift.

 • Ved en avvikling av fritt behandlingsvalg, vil noen av tilbyderne kunne sikre fortsatt drift ved å inngå avtaler med de regionale helseforetakene. Dette gjelder imidlertid ikke alle, selv om de tilbyr verdifulle tjenester. Vi er i den siste gruppen.

Vi håper dere finner løsninger for oss og for tilsvarende tilbydere. En mulig løsning for å få videreført våre tjenester til vår pasientgruppe, er at Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter kan bli et nasjonalt senter for intensiv trening av barn med hjerneskade.

Vi ønsker dere lykke til i det videre arbeidet! Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger nærmere opplysninger.

Vennlig hilsen

Camilla Skagen

Daglig leder

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MSc

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter