Forsiden

Høringssvar fra Vestre Viken HF

Dato: 01.07.2022

Behovet for økt kapasitet for døgnbehandling innenfor psykisk helsevern og rus når FBV avsluttes vil kunne håndteres av Vestre Viken HF.

Innen somatikk utgjør omfanget av enkelte polikliniske prosedyrer (hjertemedisin og gastromedisn) innen godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg en så pass stor andel av den samlede aktiviteten at Vestre VIken HF per i dag ikke vil ha kapasitet til å håndtere dette volumet. Vestre Viken er avhengig av å bygge opp kapasitet internt og/eller at Helse Sør-Øst RHF gjennomfører anskaffelser.

Vestre Viken HF vurderer at det vil være mulig å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023. Det vil sannsynligvis være behov for en overgangsordning for pasienter som allerede er under døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern.