Høringssvar fra Norske ortoptisters forening

Dato: 29.06.2022

Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.

Norske ortoptisters forening (NOF), er en liten yrkesprofesjon som jobber i det offentlige, ved øyeavdelinger og i privat sektor. Anbudsordning og overgangsregler berører ikke våre medlemmer direkte, men vi ønsker å påpeke følgende: I hovedsak støtter NOF avvikling av ordningen som gir bedre mulighet for planlegging for helseforetakene. Det vil fortsatt var muligheter for å gå til innkjøp av tjenester. De regionale helseforetakene og sykehusene kan fortsatt kjøpe undersøkelse, behandling og operasjon av de private aktørene.

Vi viser til overgangsordning på 6 måneder hvor behandlingen skal være avsluttet 30.juni 2023 om ordningen avvikles etter planen 01.januar 2023 - og til statistikk for pasienter i 2021 innen "Psykisk Helsevern" (PHB) som har lang behandlingstid. Det samme gjelder "Habilitering og Rehabilitering" og "Tverrfaglig spesialisert rusbehandling" (TSB). For disse pasienter som allerede er i et behandlings løp hos de private godkjente leverandører, bør det ikke begrenses til 6 måneder og vil være i strid med pasientsikkerhet og kvalitet av behandlingen som pasientene får. Paragraf 2 på side 16 påpeker akkurat problemet med langvarig behandling. Det er uheldig å flytte pasienter i disse sårbare gruppene midt i behandlingen til en ny virksomhet og nye behandlere.

I tillegg synes NOF at pkt 4.3 og 5 må utredes mer.

Det er bra for helseforetakene med bedre kontroll, men det vil kunne medføre mindre valgmulighet for pasienten.

Med vennlig hilsen

Norske ortoptisters forening

For styret, Hilde Mailen Domaas

Styreleder