Høringssvar fra Barn av Rusmisbrukere

Dato: 30.06.2022

Organisasjonen Barn av Rusmisbrukere takker for muligheten til å komme med innspill til departementets forslag til avvikling av godkjenningsordning i fritt behandlingsvalg.

Barn av Rusmisbrukere er en bruker-, pårørende- og interesseorganisasjon for alle som har eller har hatt foreldre som sliter med rusmiddelproblemer.

Vi erkjenner at det er gjort en grundig evalueringsjobb i forkant av høringen, og vi har forståelse for argumentene som ligger til grunn for endringsforslagene. Vi er imidlertid noe bekymret for at de foreslåtte endringene kan negativt påvirke mangfoldet i behandlingstilbudet til pasienter i TSB.

Vår erfaring har vært at et bredt mangfold i behandlingstilbudet har bidratt til å øke sannsynligheten for at pårørende, og da spesielt barn som pårørende, har blitt inkludert i foreldrenes behandling; resultatet har vært mindre usikkerhet, mer stabilitet og en nærere relasjon til foreldrene. Vi håper departementets forslag ikke gjør det mindre sannsynlig at barn som pårørende får oppleve nærhet til sine foreldre, enn hva dagens ordning gir rom for.

Utover dette ønsker vi å uttrykke støtte til høringssvarene som er gitt av Fagrådet, Norsk psykologforening og Pasient- og brukerombudet.

Med hilsen

Marius Sjømæling, generalsekretær

Stian Johansen, kommunikasjonsansvarlig