Høringssvar fra Kastvollen Rehabiliteringssenter AS

Dato: 13.06.2022

Høring – avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Vi viser til høring på forslag til endring i regelverket for å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, utsendt av Helse- og Omsorgsdepartementet den 1. april 2022.

Kastvollen Rehabiliteringssenter er et privat rehabiliteringssenter som har avtale med Helse Midt-Norge om å levere spesialiserte rehabiliteringstjenester. I tillegg er vi godkjent av Helfo, gjennom ordningen fritt behandlingsvalg, til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

Kastvollen Rehabiliteringssenter støtter følgende forslag til lov- og forskriftsendringer:

1) Overskriften i § 2-4 endres til «Rett til valg av behandlingssted».

2) Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, kan velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak.

Begrunnelsen for at Kastvollen støtter forslag til endringer i regelverket er:

o Ventetid: ordningen har i liten grad har bidratt til å realisere målene om reduserte ventetider og mer effektive sykehus.

o Valgfrihet: - som også var ett av målene med ordningen, er svært begrenset. Innen spesialisert rehabilitering gjelder ordningen bare for enkelte diagnosegrupper, og evalueringsrapporten viser at det er personer med høy sosioøkonomisk status som i størst grad benytter seg av ordningen.

o Kvalitet: Kastvollens erfaring er at det er stor kvalitativ forskjell mellom RHFenes anbudsprosesser - med strenge og konkrete krav til kompetanse og innhold i tjenestene, og Helfos godkjenningsprosess - der kravene til kompetanse og innhold i tjenestene fremstår langt mindre konkrete. At Helfo-godkjente institusjoner nå har hatt mulighet til å promotere spesialiserte rehabiliteringstjenester til diagnosegrupper man potensielt har liten eller ingen erfaring med, mener vi fører til utarming av rehabiliteringsfaget, og til en betydelig uønsket variasjon i tjenestetilbudet til brukerne. Flere undersøkelser har dessuten vist at det allerede er kamp om kompetente fagfolk, både i helseforetakene og i private rehabiliteringsinstitusjoner. Når kompetansen gjennom FBV-ordningen blir «smurt tynt utover» mange flere institusjoner enn tidligere, bidrar dette ikke til at helsetjenestene er like gode og tilgjengelige for alle, jfr. Sykehustalen 2022. Vi har derfor hatt en oppriktig bekymring for kvaliteten i tjenestene, og dermed også for pasientsikkerheten.

3) Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg oppheves fra 1. januar 2023, med en overgangsperiode på inntil 6. måneder. Kastvollen ønsker her å påpeke viktigheten med at de regionale helseforetakene sikrer tilstrekkelig kapasitet på tjenestene når godkjenningsordningen oppheves.