Høringssvar fra Gaute Even Vigesdal

Dato: 28.06.2022

Høringssvar ang Stiftelsen barnas Fysioterapisenter i Bergen

Som kliniker med 25 års erfaring innen fagområdet barn, vil jeg påpeke at den kompetansen som Barnas Fysioterapi senter utgjør, er enestående på nasjonal basis. De er unike både med tanke på det intensive tverrfaglige tilbudet som går over tid og bolkevis, og de er unike i sitt fokus på tiltak på kropps og funksjonsnivå. Kompetanse på dette behandlingsnivået har i fagområdet barn blitt forsømt. 3 linje/spesialist tjenestene er stort sett meget dyktige på å kartlegge og undersøke, men har ikke mandat eller kompetanse til å utføre behandling. Her er Barnas Fysioterapisenter et unntak.

Den praktiske kompetansen på tiltak på impairment nivå og funksjonsnivå er en møysommelig og langvarig prosess å bygge opp. Dette gjelder både på syestemnivå/organisatorisk og på terapeut nivå.

I den videre prosessen er det viktig at den kompetansen som Barnas Fysioterapisenter har blir videreført, enten ved at de får bestå i den form og organisering de har i dag, eller at det innlemmes som et nasjonalt offentlig kompetanse senter. Men om sistnevnte blir aktuelt er det viktig at behandlingsfokuset blir værende og at det ikke blir et senter med kun kartleggingskompetanse.