Høringssvar fra Spondyloartrittforbundet Norge - Spafo Norge

Dato: 24.06.2022

Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) er en frivillig pasientorganisasjon som formidler kunnskap om alle forhold rundt det å leve med auto immune sykdommer som spondyloartritt og spondyloartrittlignende sykdommer. Spafos arbeid består av et nettverk av pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi har fokus på å forbedre livskvaliteten for pasientene og deres familier som er rammet av spondyloartritt. Vi ønsker å være en støttespiller for pasientene og gi dem kunnskap som kan gjøre det lettere å mestre det å leve med kronisk sykdom. På denne måten vil vi inspirere og motivere til å gi økt livskvalitet gjennom hele livet.

Innspill til høring: avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

«Forslaget innebærer at private leverandører ikke lenger vil få godkjenning for å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Videre innebærer endringene at godkjenningen til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten bortfaller, selv om godkjenningsperioden ikke har utløpt. Forslaget innebærer også at pasientenes rett til å velge disse aktørene bortfaller. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil imidlertid fremdeles kunne velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak. Retten til å velge knytter seg ikke til behandlingen, men hvor behandlingen skal skje. Departementet foreslår derfor at «rett til fritt behandlingsvalg» i stedet kalles «rett til valg av behandlingssted».

Departementet tar sikte på at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg oppheves fra 1. januar 2023. For å ivareta hensynet til pasientene, foreslås det i høringsnotatet en overgangsordning for helsehjelp som er påbegynt før endringene trer i kraft og frem til helsehjelpen er fullført. Overgangsordningen foreslås begrenset til seks måneder, det vil si frem til 1. juli 2023 dersom endringene trer i kraft 1. januar 2023.»

Spafo Norge synes det er dypt bekymringsverdig med en avvikling av fritt behandlingsvalg før en ny ordning er klar og som garanterer at det finnes nok ressurser til at alle pasienter får hjelp i tide. Vi er redde for at pasientene skal lide. Vi mener pasientene må få den hjelpen de har krav på og dette innebærer at en ny ordning må være operativ før gammel ordning avvikles. Ordningen med fritt behandlingsvalg har ifølge evalueringen ikke bidratt til å redusere ventetidene i spesialisthelsetjenesten og heller ikke stimulert de offentlige sykehusene til å bli mer effektive, slik det var ment at den skulle. Siden fritt behandlingsvalg i teorien skulle lette på trykket, men ikke klarte det, synes vi det er bekymringsfullt at man skal gå tilbake til noe som i utgangspunktet ikke fungerte optimalt. En avvikling må ikke gjøre situasjonen verre. Behandlingstilbudet må stå i forhold til etterspørselen uansett ordning. En fungerende ordning kan ikke ha lenger ventetid enn i dag og må ikke prioritere på sosio-økonomisk grunnlag. De færreste har råd til å gå til private spesialister fordi det offentlige systemet ikke fungerer som det skal. Spafo Norge støtter ikke avviklingen uten en garanti for at kravene til kapasiteten i en ny ordning oppfylles.