Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Dato: 23.06.2022

Helse Midt-Norge RHF viser til forslag til endringer i regelverket for å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, som ble sendt på høring 01.04.22.

Helse Midt-Norge RHF støtter forslaget.

Helse Midt-Norge RHF vil for øvrig vise til at med uendrede budsjettrammer bør konsekvensene for hvor mange pasienter som kan tilbys behandling etter avvikling av ordningen vurderes nærmere, herunder lengde på pasientforløpene og at prisene har vært fastsatt etter prinsippet om «lavere enn laveste anbudspris.