Høringssvar fra Wecare Omsorg as, org nr 925 282 33

Dato: 16.06.2022

Fritt behandlingsvalg kan ikke legges ned før ny ordning er på plass. Det betyr nedleggelse av 500 døgnplasser i rus og psykiatri og bryter mot tidligere vedtak i Stortinget, mot føringene i Helseforetakenes oppdragsbrev for 2022, og mot Arbeiderpartiets partiprogram.

WeCare har forståelse for at Regjeringen ønsker å nedlegge Fritt behandlingsvalg og at de vil benytte sitt politiske flertall til å avvikle en ordning som de er politisk imot, og som de har i programmet at de vil avvikle.

Med dersom det gjøres på den måten som dette nå foreslått gjort på, vil det føre til at 34 godkjente behandlingsinstitusjoner innenfor Rus og psykiatri, (opplyst i høringsnotatet) mister sin finansiering og over 500 behandlingsplasser vil legges ned.

Fra 2002 til 2020 ble kapasiteten på behandlingsplasser innenfor psykiatrien bygget kraftig ned fra 5.751 plasser til 3.582 plasser. Dette har ført til velkjente og store problemer i psykiatrien med ventetider på opp mot 2 år.

Dette er bakgrunnen for at Stortinget i fjor vedtok å stanse nedbyggingen av døgnkapasiteten innenfor rus og psykiatri. Departementet er tydeligvis enig i dette, fordi de i helseforetakenes oppdragsbrev for 2022 har skrevet at den første oppgaven er å

· Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Videre heter det at HF ene skal:

· Påse at pasienter som mottar behandling hos private leverandører gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg får videreført det tilbudet de har.

Dette understøttes av Arbeiderpartiets partiprogram, her heter det at Ap vil

· Stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern og øke plassene der det er nødvendig.

Når det nå foreslås og fjerne hele FBV ordningen med virkning fra 1. januar i 2023, så betyr det at ordningen fjernes før nye avtaler er på plass, og da er det nettopp en nedbygging av hele 500 plasser, som vil skje.

HF enes evne til å satse på disse områdene, som det er bred politisk enighet om, blir kraftig redusert og driverne av dagens 500 plasser vil måtte legges ned eller legge om noen av de til ren privat drift. Det siste betyr at det er bare de som har råd til det, som kan kjøpe seg ut av behandlingskøene. Dette er stikk i strid med det som er kommunisert fra alle politiske partier, men er altså konsekvensen av å avvikle FBV før nye avtaler er på plass.

I dag har disse 34 institusjonene fulle hus og lange ventelister og de gir et etterlengtet tilbud til svært dårlige pasienter. I tillegg vil det å fjerne disse plassene bryte med Stortingsvedtaket fra i fjor om ikke å bygge ned flere plasser i psykiatrien.

Ingen av HF ene har i dag kapasitet til å bygge opp et tilsvarende tilbud for egen maskin. Planleggingstiden for nye avdelinger hos HF ene er på mange år. Heller ikke innkjøpsavdelingene har kapasitet til å inngå de nødvendige avtalene med private leverandører på den korte tiden som vil være fra dette forslaget blir vedtatt til det skal gjennomføres. Her snakker vi om vedtak i høstsesjonen på Stortinget i år, det vil i praksis si i november eller desember 2022, mens vedtaket er foreslått å skulle gjelde fra 1. januar 2023.

Det betyr at HF ene ikke har noen mulighet til hverken å styrke behandlingstilbudet innenfor psykisk helse og rus, eller til å Påse at pasienter som mottar behandling hos private leverandører gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg får videreført det tilbudet de har, slik det står i oppdragsbrevet departementet sendte HF ene i januar i år.

Dersom HF ene skal bygge ut en tilsvarende kapasitet, vil det også bli veldig mye dyrere. Dagens 500 plasser får et totalt tilskudd i 2021 på bare 514 millioner*. Skulle det offentlige drevet et tilsvarende tilbud på 500 plasser ville det kostet 2,1 milliarder i følge Helsedirektoratets rapport om Kostnadsnivå og produktivitet i Psykisk Helsevern og Rus.

Det ropes med dette et kraftig varsku mot at man legger ned en eksisterende og velfungerende ordning, uten at man har på plass en ny ordning som kan erstatte denne og sørge for at de 500 pasientene som i dag bor på disse institusjonene, opprettholder sitt gode tilbud. Det er to enkle og gode løsninger på dette.

De institusjonene som allerede er godkjent, kan få omgjort sine FBV til ordinære ikke volumbaserte leveringsavtaler på samme vilkår som de i dag har. Da kan FBV ordningen enkelt omdannes til Fritt Sykehus valg som er Arbeiderpartiets foretrukne ordning. Pasientene vil få kontinuitet i behandlingen sin, og de ansatte ved de 34 rus og psykiatri institusjonene får forutsigbarhet i jobben sin.

Som et alternativ til dette, bør de institusjoner som har fått sin godkjenning, få opprettholde denne for den perioden de er godkjent. Godkjenningene, som stort sett er gitt fra 2016 til 2021, varer i 5 år. Noen løper ut i år, mens de siste løper ut i 2027. Gjøres det på denne måten vil det føre til en kontrollert nedbygging, og HF ene vil få tid til å arrangere ryddige anbudsprosesser.

Det er tross alt vanlig praksis i dette landet, at når noen har fått en tillatelse av staten til å operere en tjeneste for en periode, så fullfører staten sin del av denne avtalen. Det gjør at vi har et godt og tillitsfullt forhold mellom stat og det private næringslivet.

Arbeiderpartiet slipper da også å bryte løftet fra sitt eget partiprogram der de lover å Stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern og øke plassene der det er nødvendig.

For WeCare Omsorg as

Tom Tidemann

Styrets leder