Høringssvar fra Vitalis Helse Kragerø AS

Dato: 28.06.2022

Høringsuttalelse til forslaget om avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Vitalis Helse Kragerø AS takker for invitasjonen til å komme med innspill til høring om avvikling av FBV.

Kort oppsummering av vårt standpunkt: Vi er imot avvikling av FBV

Fritt behandlingsvalg har av pasienter, pårørende og helsepersonell blitt mottatt som en styrking av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling. Ordningen har vært begrenset i omfang til 8,5% av kapasiteten innen TSB (2021) og trolig lavere innen psykisk helsevern, men har likevel bidratt til at flere aktører har vært med på å heve kvaliteten i behandlingstilbudet. Til sammenligning har våre nordiske naboland ca 50% private tilbydere innen TSB.

Ordningen ble i sin tid relativt raskt innført med noe uklare rammevilkår og betingelser, slik at det også ble rom for useriøse aktører å bidra i ordningen, - noe flere pasienter ble skadelidende av. Derimot har myndigheten stilt private aktører både høyere krav til kompetanse, bemanning og hatt mer omfattende systemtilsyn enn hos de offentlige aktørene. Dette har bidratt til å styrke kvaliteten og gjort flere FBV-tilbydere svært attraktive for pasientene. Nyetablerte behandlingsinstitusjoner har også hatt fordel av å fritt kunne etablere seg i lokaler som ikke er tilknyttet etablerte sykehusområder og dermed tilby egnede lokaler i flotte omgivelser, noe som har stor positiv innvirkning på behandlingen. Ordningen har også bidratt til at denne pasientgruppen har følt seg mer likeverdige med sine utfordringer i møte med helsetjenesten, slik pasienter innenfor somatikken har erfart gjennom år, - med stor valgfrihet innenfor offentlige og private behandlingstilbud.

Hvorfor saken er viktig for helsetjenesten

FBV har ført til et bredere, og mer helhetlig tilbud for en pasientgruppe som lenge har hatt få behandlingstilbud å velge mellom, spesielt innenfor psykisk helsevern. Erfaringer fra denne pasientgruppen rapporterer om en positiv endring i tilbudet. Før innføringen av ordningen opplevde pasientgruppen å gå i årevis med kortvarige innleggelser, som kun fungerte som noe stabilisering før de ble tilbakeført hjemmet. Etter innføringen av FBV har de nå kunnet søke seg inn til lengre behandlingsopphold bestående av stabilisering, kartlegging, utredning, behandling og rehabilitering. De rapporterer at de får bredere behandling i et helhetlig perspektiv og er mer rustet til å leve livet etterpå. Valgfriheten til hvor en faktisk ønsker behandling styrker brukermedvirkning som er en lovvfestet pasientrettighet. Videre frigjøres kapasitet og ressuser i DPS’er, og det lokale tilbudet styrkes når pasienter med behov for langvarig behandling ivaretas av andre aktører. Etter endt behandling i FBV ser vi at pasientene ofte klarer seg med et lavere tjenestenivå og kan bidra mer i samfunnet. For å beskrive nærmere hva FBV har å bety for helsetjenesten og behandlingstilbudet vil vi også si noe om vårt tilbud og erfaringer vi har gjort siden oppstart i 2017.

Mangfold i behandlingstilbudet

Pasienter innen rus og psykisk helsevern har ikke samme klare diagnostiske skillelinjer som innen medisin og kirurgi. De trenger mer individuell tilpasset behandling, for å få rett behandling. Vi opplever at mange pasienter som kommer til oss har vært i behandling på ulike behandlingsnivå uten tilstrekkelig tilfriskning. Ofte ser vi at behandlingen har vært rettet mot rusproblematikk mens utredning avdekker mer kompleks, omfattende og underliggende problematikk. Eksempelvis somatiske tilstander, smerteproblematikk og uavdekkede traumer i oppvekst. Vi arbeider derfor ikke kun med mål om rusfrihet, men med fokus på helhetlig behandling, alternative mestringsstrategier og håndtering av traumer og følgetilstander. Vi prioriterer derfor en høy grad av spesialisert personell innen både rus og psykiatri for å møte pasientenes utfordringer og bruker annerkjente metoder som for eksempel Motiverende intervju, EMDR, TRE (Trauma Releasing Excercices), ACT (Acceptance and commitment therapy) og Kunst- og uttryksterapi inn i den individuelle behandlingen.

FBV skaper mer mangfold i tilbudet når private, innovative aktører slipper til i det offentlige helsevesenet. Spesielt innen TSB og psykisk helsevern har FBV ført til et mer mangfoldig tilbud dominert av bredde i behandlingen som er bygd opp av tilbud som har overføringsverdi til pasientens hjemsted. Eksempel på tilbud som blir brukt i behandlingen hos oss ved Vitalis Helse:

Golf – Grønn glede

Hesteterapi

Friluftsliv

Fysisk aktivitet

Yoga

Mindfulness

Gruppeterapi

Padling

Kunst, uttrykk og musikkterapi

Fiske

Vintersport

Håndverk

Gårdsarbeid

Gatefotball

Svømming

Ved stor tverrfaglig variasjon, faglighet og bredde kan vi tilby et helthetlig behandlingstilbud med varierte tilbud og aktiviteter, omlag 10% av våre ansatte har høyere utdanning innen fysisk aktivitet som behandling og fysioterapi. Dette kombinert med kostholdsveiledning og sammensatt kosthold fra eget kjøkken gjør at det er gode forutsetninger for bedring. I tillegg samarbeider vi tett med utdanningsinstitusjonene innenfor disse fagområdene for å fremme forskning og utvikling. En av fordelene med så varierte tilbud er at pasientene får innarbeidet gode vaner og interesser. Når vi arbeider med ettervern og trygg utfasing, er etablering i lokale lag, foreninger og frisklivssentraler like viktig som oppfølging hos kommunale helsetjenester og poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Dette er i tråd med evalueringen SINTEF`s evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helsevern (1999-2006) der det ble påpekt av det var nok ressurser/årsverk i kommunene, men at det fortsatt var mye som manglet når det gjaldt innhold i tjenestene. I arbeidet med den nye opptrappingsplanen er det også fokus på styrking av tilbudet i kommunene. Ved at vi bruker ressurser i lokalmiljøet til å integrere pasienter som vil videreføre aktiviteter, vil dette gjøre at lokalmiljøet står beredt til å bli en integrert del av behandlingstilbudet i kommunen. Lokalt i Kragerø ser vi for eksempel at den lokale golfklubben har tatt imot pasienter med åpne armer for å lære de golfglede og veilede de i sporten. Dette gir mening for medlemmene i golfklubben og pasientene får gode erfaringer med mennesker som ønsker å bidra for dem og gjør det lettere å finne nytt miljø når de kommer tilbake til hjemstedet sitt.

Lokasjon og bygningsmasse

Som nevnt innledningsvis er lokasjon og bygningsmasse et viktig element i denne saken. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten varslet i 2021 at mange sykehusbygg innen rus og psykisk helse ikke var egnet for formålet og hemmet behandlingsmiljø, relasjoner mellom pasienter og ansatte og sikkerhet. Når private aktører kan bidra med behandlingstilbud er de fristilt fra etablerte sykehusområder og kan ta i bruk mer egnede bygg og områder. Når Vitalis Helse etablerte seg i 2017 inngikk de leieavtale med sykehuset i Kragerø som er i kommunalt eie og pusset det opp etter dagens krav. Med beliggenhet i sjøkanten og nærhet til både skjærgård, innlandsnatur og vanlige aktiviteter i byen ble dette et bra utgangspunkt for behandlingen. Når det ble behov for større kapasitet åpnet vi en avdeling på Holmen gård i Gjerstad med flotte fasiliteter og aktiviteter. Det at behandlingen er lokalisert på en gård med dyr gjør også at pasienter med hund, har mulighet medbringe denne i behandling og være en støtte underveis. Mange har tidligere latt være å søke hjelp fordi de ikke ville forlate hunden hos andre under behandling, og finner nå roen når de kan være sammen med sin hund.

Begge våre avdelinger med totalt ca 100 ansatte er lokalisert i distriktskommuner som har liten tilflytning og arbeidsplasser, men her har det ført med seg positive ringvirkninger for innbyggere og næringsliv og fått flere til å flytte tilbake til hjemstedet for å jobbe. Dette er helt i tråd med regjeringens distriktspolitikk og viser også denne dimensjonen av det å ha FBV-aktører rundt om i landet

Politiske perspektiver

FBV er som kjent et resultat av Solberg-regjerings ønske om styrking av tilbudet innen rus og psykiatri samt økt valgfrihet i behandlingstilbud til denne gruppen. FBV-leverandørene har investert mye midler og ressurser med tillit til rammeverket og inngått langsiktige avtaler med lokaler og underleverandører. Nåværende regjering er opptatt av forutsigbarhet i tjenestene og langsiktige planer men ønsker likevel å avslutte ordningen allerede i 2023. Dette gjør det mindre attraktivt for private aktører å bidra langsiktig med å utvikle og levere gode tjenester dersom rammevilkårene endres så raskt. Opposisjonen under Solberg-regjeringen har vært imot en privatisering og har brukt mye krefter på å stoppe ordningen pga ideologi og organisering.

Evalueringen som ble ledet av professor i helseøkonomi Oddvar Kaarbøe konkluderte med at målet med FBV-ordningen i forhold til kortere ventelister ikke ble nådd fordi det var for lite omfang av tilbudet. Det ble også påpekt at tilbudet ble brukt mest av ressurssterke pasientgrupper med høy sosioøkonomisk status. Dette er noe vi ikke kjenner oss igjen i ved Vitalis Helse. Ventetiden øker og per nå må pasienter og dere pårørende vente i et halvt år på behandlingsplass hos oss og inntrykket vårt fra henviserne er at behovet bare øker. I tillegg er det stadig flere som blir henvist fra domstolene til behandling under soning som alternativ til fengselsstraff. For mange er dette en mye bedre løsning men vi har vanskelig for å se at det å legge ned FBV-ordningen er er klokt med tanke på kapasietetsutfordringene. I forhold til hvem som benytter tilbudet ser vi at det er en variert pasientgruppe fra alle lag av samfunnet. Vi savner mer politisk fokus på og evaluering av kvaliteten av tjenestene og hva FBV-tilfører denne pasientgruppen som i alle år har nedprioritert sammenlignet med somatiske helsetilbud. Selv om det ikke foreligger systematiske undersøkelser av kvalitet i FBV-ordningen hører vi uansett hva pasientene forteller om forskjellen på offentlige behandlingstilbud og oss. De forteller jevnt over om bedre opplevd kvalitet på personalkompetanse, aktivitets- og behandlingstilbud og bygningsmasse/omgivelser. Dette på tross av at døgnprisen ligger godt under av hva offentlige tilbudet koster. I forhold til økonomi er det også lavere satser for FBV-plasser enn plasser som har avtale med de lokale helseforetakene. Denne avtaleordningen er foreslått å ta over FBV-plassene og dermed vil totalt kosnadsnivå øke dersom FBV blir nedlagt, noe som også bør bli tatt med i betraktningen.

I likhet med offentlige institusjoner er vi som en privat aktør også nøytrale i forhold til religiøs retning slik at mennesker med ulik kulturell og religiøs bakgrunn finner seg til rette hos oss med de tilpasninger den enkelte trenger.

Konklusjon

FBV-ordningen har styrket tilbudet til innen rusbehandling og psykisk helsevern. Den sikrer et bredere tilbud og sprer behandlingstilbud vekk fra de sentraliserte sykehusområdene som har mindre helsefremmende omgivelser og ut i distriktene som har mer egnede omgivelser og behov for utvikling og arbeidsplasser. Vi har stort press fra henvisere på ledige plasser og behovet for behandlingstilbud er stadig økende. Dersom regjeringen fortsatt ønsker å satse på mennesker med psykisk helseutfordringer og rusproblematikk bør de legge ideologi til side og satse videre på FBV-ordningen, evt å videreføre avtaler for seriøse aktører som leverer på kvalitet og kapasitet. Da vil pasienten fortsatt møte et helsevesen som er i stadig utvikling og som sikrer gode og likeverdige tilbud til alle grupper. Barnehagesektoren ble friskmeldt når andelen private aktører var oppe i 50% og har nå stabile rammevilkår som gjør at de kan levere på kvalitet. Usikkert om rusfeltet trenger en like høy andel private aktører for å friskmeldes men det må uansett satses videre istedenfor å avvikle det som fungerer.

Med vennlig hilsen

May-Elin Nilsen

Administrerende Direktør

Vitalis Helse Kragerø AS