Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 29.06.2022

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 22.06.2022 sak 156/22 og fattet følgende vedtak:
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg» slik den fremkommer av byrådets forslag.

Bystyret vedtok i tillegg to merknader:
Merknad 1
Fritt behandlingsvalg har bidratt til at barn fra 0-16 år med medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade har kunne kommet til Bergen fra hele landet og fått et helt faglig unikt intensivt habilitering- og rehabiliteringstilbud gjennom Barnas Fysioterapisenter. Behandlingen har gitt stor effekt på mestring, livskvalitet, avlastning for familier og mindre behov for bistand senere i livet. Slike målgrupper som Barnas Fysioterapisenter retter seg inn mot har vist seg å ikke passe inn i helseforetakenes anbudsutlysninger. Det er derfor viktig å finne løsninger som sørger for at det blir en del av det offentlige helsetilbudet.
Merknad 2
Av evalueringsrapporten fremgår det at de største refusjonene til leverandører av fritt behandlingsvalg er utbetalt til tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern. Bergen bystyret viser til at Bergen kommune har erfart at for personer som trenger behandling for psykiske lidelser eller rusavhengighet er samhandling mellom primærhelse og spesialisthelsetjenesten avgjørende. Det har vist seg at lokale DPS og sykehus er mye bedre på samhandling med kommunen enn leverandører av fritt behandlingsvalg.

Byrådets vurdering og forslag til høringsuttalelse:

Bergen kommune ser både positive og negative effekter av ordningen. I 2021 ble ordningen brukt av 21 210 personer på landsbasis, det vil si bare 1 % av de om lag 2 millioner personer som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten årlig.

Så lenge kvaliteten og egenbetalingen er den samme, er det fra kommunen ingen betydning om de spesialisthelsetjenestene som pasientene har behov for, leveres av helseforetakene, av aktører som de regionale helseforetakene har avtale med, eller av aktører innen denne godkjenningsordningen.

Det som er viktig for kommunen er at det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet har en kapasitet og kvalitet som svarer til befolkningens behov. Det er ikke greit når oppgaver som best utføres i spesialisthelsetjenesten, overføres til kommunen på grunn av manglende kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

Enten godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles eller videreføres, synes det å ha en begrenset betydning for det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet. Dersom ordningen avvikles, fremstår overgangsordningen adekvat.