Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Dato: 01.07.2022

Avgitt digitalt

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbeh.:

Dato:

22/08188

11/1464

VEB

07.01.2022

Oppgis ved all henvendelse

Høringssvar – avvikling av fritt behandlervalgordningen

Det vises til departementets forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlervalg. Om forslaget vedtas vil det innebære at private leverandører ikke kan få godkjenning til å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Pasienters rett til å velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter med avtale med regionale helseforetak (fritt sykehusvalg), som også er en del av fritt behandlervalg ordningen vil fortsatt gjelde.

Helse Sør-Øst RHF avgir en høringsuttalelse i samråd med helseforetakene i regionen. Oslo universitetssykehus HF (OUS) vil likevel supplere med et eget innspill til departementet basert på de erfaringer Klinikk psykisk helse og avhengighet har gjort seg med de private leverandørene som har levert tjenester i ordningen, spesielt innenfor døgnbehandling ved tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Våre erfaringer inkluderer også tilbakemeldinger fra flere pasienter og pårørende. Noen av disse virksomhetene har i tillegg en avtale med HSØ og leverer også helsetjenester etter avtale.

OUS støtter departementets argumenter og forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlervalg.

Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten inneholder en rekke vilkår som må være oppfylt for at virksomheten blir godkjent for å yte helsehjelp på statens regning. Til tross for dette har OUS over tid erfart at det er stor variasjon i det faglig innholdet i behandlingstilbudet. Kunnskapsnivået om det faglige innholdet i behandlingstilbudet ved enkelte institusjoner er lav, slik at pasientens behov for tilfredsstillende faglige oppfølgning, også før- og etter behandling, ikke imøtekommes i alle tilfeller. Aktuelt her er også erfaringen vi har gjort oss med at pasienter ikke har blitt tilstrekkelig integrert i det helhetlige pasientforløpet som f.eks. samhandling med- og oppfølging i kommuner og bydeler. På denne bakgrunn stiller vi spørsmål til om kvalitetssikringen av institusjonene har vært god nok, herunder om behandlingstilbudet bygger på kunnskapsbasert praksis som viser at tiltaket gir ønsket effekt.

I fremtiden blir det viktig å søke å sikre at befolkningen mottar likeartet og forsvarlig helsehjelp uavhengig av om pasienten velger seg behandlingen i offentlig- eller privat helsetjeneste med avtale med et regionalt helseforetak.

Vennlig hilsen

Hilde Myhren

Medisinsk direktør

Vedlegg