Høringssvar fra Privathospitalet, Fana Medisinske Senter

Dato: 28.06.2022

Avviklingen av ordningen «rett til fritt behandlingsvalg» (FBV) er bekymringsfullt ut fra at pasient ståsted. Ordningen ble opprettet for å kunne la det offentlige helsevesenet benytte ledig kapasitet hos HELFO godkjente private helse aktører for å avhjelpe det offentlige helsekøene og for også å kunne demme opp om hel private helse aktører som tar direkte betalt av pasienter for tilsvarende tilbud. Kostnadene for ordningen er selvfinansierende ovenfor helseforetakene da helseforetakene fikk dekket utgiftene til ordningene gjennom HelseDir aktivitetsregistrering som deretter gav grunnlag for overføringer til helseforetakene fra staten i henhold til ISF refusjon.

FBV er en lovbestemt pasient rettighet som nå ønskes fjernet uten at man har hatt en god nok utredning på om sykehusene / den offentlige spesialist helsetjenesten har mulighet, resurser, personell og fasiliteter til å ta over. Helsevesenet har fra før sprengt kapasitet for å håndtere mange fagområder, som f.eks. psykiatri / rus (største del av FBV ordningen), enkelte medisinske utredninger og kirurgi (mindre del av ordningen). COVID epidemien og et stadig økende antall eldre, gjør ikke dette behovet mindre.

Det er også flere pasient rettighets organisasjoner som er skeptisk til fjerningen av ordningen. Privathospitalet, Fana Medisinske Senter er bekymret for på vegne av de pasientene som ikke lenger vil få et slikt offentlig styrt og kontrollert tilbud, men på ny blir avhengig av offentlig tilbud med manglende kapasitet og lange helsekøer, eller av et helt privat selvbetalende private tilbud.

Privathospitalet, Fana Medisinske Senter mener at det hadde vært bedre for Helseforetakene å styrke og styre ordningen bedre både strategisk og økonomisk og videreutvikle den kontrollert etter det offentlig helsevesenets behov og ønsker, enn å avvikle den. Ved å omgjøre FBV til «Rett til valg av behandlingssted» bare hos det offentlige helsevesenet, vil ikke det hjelpe for kapasiteten til det offentlige til å håndtere flere pasienter, da dette styres av tilgang på spesial personell og fasiliteter, som mangler.

I Sverige har man gått motsatt vei ved å inngå langtids avtale om utredning, behandling, kirurgi og direkte leie av kirurgiske enheter fra private aktører for å gi tilbud til pasienter der man mangler kapasitet i det offentlige helsevesenet. Vi mener at en pasient styrt rettighet for å kunne få et offentlige styrt privat helsetilbud, er bedre enn et rent kommersielt, markedsstyrt privat tilbud som jobber på siden av det offentlige helsevesenet og gir grunnlag for et todelt helsevesen. Dette vil medføre at man ikke lenger kan tilby et likt offentlig styrt helsetilbud til pasienten i hele landet, men at pasienter i urbane strøk som kan betale for seg, kan kjøpe seg et privat og markeds styrt helsetilbud som den vanlige pasient ikke har råd til.

Vi ber om at FBV består og heller styrkes, styres og kontrolleres mer av det offentlige etter behov.