Høringssvar fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Dato: 01.07.2022

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg) Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (www.erfaringskompetanse.no) har i oppgave å samle og systematisere brukeres og pårørendes erfaringer på rus og psykisk helsefeltet, slik at disse erfaringene kan anvendes i tjenesteutviklingen.

Vi vil gjerne understreke betydningen av mangfold i behandlingstilbudet til pasienter innen psykisk helsevern (PH), tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TAB) og rehabilitering.

- Pasientgruppen er først og fremst karakterisert av individuelle forskjeller og vi registrerer at mange ønsker seg valgfrihet og stor bredde i behandlingstilbudet.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse gjennomførte i 2020 en uformell undersøkelse om brukeres erfaringer med retten til å velge mellom ulike forsvarlige behandlingsmetoder. Undersøkelsen bestod av en kombinasjon av flervalgsspørsmål og åpne spørsmål, og vi fikk 231 svar. Det er viktig å understreke at dette er en uformell undersøkelse, ikke et formelt forskningsprosjekt.

- 7 % av informantene fortalte at de hadde fått velge fritt mellom flere ulike forsvarlige behandlingsformer. Like mange sa de fikk hjelp til å benytte fritt behandlingsvalg.
- 19 % sa de kunne velge mellom de behandlingsformene behandleren deres anbefalte. 66 % sa de ikke fikk velge behandling.
- 96 % sa at det var viktig for dem å få velge behandlingsform, samtidig som flere også sa at det største problemet var at de ikke fikk behandling i det hele tatt.
- 91 % av informantene fortalte at de hadde opplevd traumer, enten i barndommen eller i voksen alder, men bare 20 % fortalte at de hadde fått tilbud om tilpasset traumebehandling.
(Rapporten kan leses på våre hjemmesider https://erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2021/06/Det-hadde-vaert-veldig-bra-a-fa-velge-behandling_03122020-%C2%A9-Erfaringskompetanse.pdf

I rapporten «Evaluering av fritt behandlingsvalg» (HELED og SERAF, UiO og NORCE Samfunn 2021) understrekes også betydningen av valgfrihet for denne pasientgruppen. Vi vil gjerne vektlegge Evalueringsrapportens hovedkonklusjoner der det bl.a. står at mangfold i behandlingstilbud er spesielt relevant for denne gruppen.

Brukerfeltet innen PH og TSB er preget av et sterkt fokus på egne rettigheter og kampen for å styrke disse. Vi har de siste årene også registrert et økt fokus i brukerfeltet på FN sine menneskerettigheter og deres betydning for behandlingstilbudet. Norge har økende tall på psykiske lidelser og høye tall på selvmord og overdoser.

Det er svært uønsket dersom avvikling av godkjenningsordningen fører til en nedtoning eller svekkelse av rettighetene til pasienter i denne gruppen.

Undersøkelsen vår viser også at det kan være sprik mellom tilbudet til pasienter og graden av benyttelse av valgfrihet. Dette kan handle om bevisstgjøring og kommunikasjon og kan ikke bare tolkes som at valgfriheten ikke er av interesse for brukerne.
Å bli bevisst sine rettigheter og dyktiggjort til deltagelse i egen behandling kan styrke autonomien og menneskeverdet og bidra til bedring og recovery.

Denne pasientgruppen trenger forutsigbarhet for å bygge nødvendig tillit som trengs for et ofte langt behandlingsforløp. Dette må det tas hensyn til når eventuelle endringer skal implementeres.

Vår egen undersøkelse samstemmer med det Evauleringsrapporten kartlegger om realiteten i valgfrihet i behandlingstilbudet. Fra vår undersøkelse:

Det var klare forskjeller mellom de behandlingene informantene fortalte at de fikk tilbud om og de behandlingene de ønsket. De behandlingene flest informanter sa de fikk var, i prosentvis rekkefølge: Individuelle, åpne samtaler, medikamentell behandling, individuelle samtaler som følger en bestemt mal, fysisk aktivitet, gruppesamtaler som følger en bestemt mal og pasientundervisning. De behandlingsformene flest informanter sa at de ønsket seg var, i prosentvis rekkefølge: Individuelle, åpne samtaler, fysisk aktivitet, kunst-/uttrykksterapi, dyreassistert terapi og musikkterapi.
Valgfrihet stiller krav til god informasjon, beslutningsstøtte og pårørendeinvolvering. Dette er praktisk tilretteleggingsarbeid som krever innarbeidete rutiner, hensiktsmessig kompetanse og økonomiske prioriteringer. Det er ønskelig å ivareta den valgfriheten som brukere og pasienter innen PSH og TSB har tilkjempet seg og som styrker egenmotivasjon, eieforhold til og deltagelse i egen behandling.