Høringssvar fra Fredrikstad

Dato: 23.06.2022

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune om avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at private leverandører ikke lenger skal få godkjenning for å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal fortsatt ha rett til å velge hvor behandlingen skal ytes; på offentlige sykehus eller gjennom private aktører som har avtale med regionale helseforetak, gjennom ordningen «rett til valg av behandlingssted».

Fredrikstad kommune støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, da den i liten grad har bidratt til å få ned ventetidene eller gjort spesialisthelsetjenesten mer effektiv.

Private leverandører i godkjenningsordningen har ikke volumbegrensninger. Dette bidrar til at spesialisthelsetjenesten har utfordringer med å planlegge og styre ressursbruken. Dette er svært uheldig. Å planlegge og budsjettere ressursbruk er en viktig del av økonomi- og virksomhetsstyringen.

Videre har private aktører etablert seg innenfor områder med stor befolkningstetthet, og ordningen er for det meste benyttet av personer med høy sosioøkonomisk status. Spesialisthelsetjenesten skal gi likeverdige tjenester. Ovenstående bidrar ikke til dette.

Fredrikstad kommune mener at bruk av private aktører må reguleres gjennom avtaler som sikrer offentlig styring.

Ved en avvikling av godkjenningsordningen må helseforetakene sikres kapasitet til å ta imot et økt antall pasienter.

Avviklingen må også gjennomføres på en forsvarlig måte, både for pasienter og leverandører.