Høringssvar fra Sykehuset Telemark HF

Dato: 29.06.2022

Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FVB)

Det vises til brev og høringsnotat datert 1. april 2022. Sykehuset Telemark HF (STHF) vil med dette avgi høring om den foreslåtte avvikling av godkjenningsordningen.

Etter etablering i 2015 har STHF opplevd en sterk økning i utbetalingene under ordningen for FBV. Over de senere årene har en stadig større del av betalingene vært knyttet til TSB og denne gruppen utgjør i de første 5 månedene av 2022 mer enn 92% av samlet utbetaling og alle liggedøgn. Behandlingen kjennetegnes av svært lange behandlingsforløp og et relativt lavt antall pasienter.

STHF mener høringsnotatet vedlagt saken på en god måte beskriver ordningen og i hvilken grad den har bidratt til å øke valgfrihet, redusere ventetider og sikre likeverdige helsetjenester. Vi mener også at det pekes på viktige svakheter i ordningen knyttet til manglende kostnadsstyring og – kontroll og variasjoner i forbruk avhengig av geografisk nærvær av FBV-tilbydere.

STHF har vurdert konsekvensene for pasientene ved en avvikling av FBV-ordningen. Dette vil i all hovedsak gjelde pasienter innen TSB. Behovet til disse pasientene vil kunne løses gjennom økt kapasitet (avtaler) med avtalepartnere og/eller etablering av tiltak i egen regi. Med bakgrunn i svært lange behandlingsforløp i FBV er det mye som tyder på at tilsvarende behandlingstilbud i egen regi eller gjennom avtalepartnere vil ha en faglig tilnærming som gir kortere liggetid. Kapasitetsutfordringen ved drift i egen regi vil derfor være betydelig mindre enn dagens antall liggedøgn under FBV-ordningen skulle tilsi. Antall pasienter under ordningen er begrenset og våre beregninger tilsier et gjennomsnittlig forbruk på i underkant av 20 døgnplasser ved drift i egen regi.

Kostnadene knyttet til behandlingen under FBV-ordningene betales av sykehuset. Gitt nivået på utbetalingene så langt i 2022, forventer STHF at samlet kostnad for året vil beløpe seg til om lag 60 mnok. Dette er midler som tas fra sykehusets rammer. Ved en avvikling av FBV-ordningen vil det derfor være tilgjengelige midler for å etablere tilbud som ivaretar de aktuelle pasientene på en god måte.

STHF mener forslaget om avvikling av FBV-ordningen er godt begrunnet og vil legge til rette for et godt og mer likeverdig tilbudet til pasientene i vårt opptaksområde. Ved å benytte de allerede eksisterende samhandlingsstrukturene med kommunene, mener vi at det også ligger til rette for at pasientene i større grad vil oppleve gode og helhetlig behandlingsforløp når tilbudet er styrt av det offentlige helsevesen. Vi støtter derfor forslaget slik det foreligger.

Med hilsen

Tom Helge Rønning

Administrerende direktør