Høringssvar fra Modum Bad

Dato: 30.06.2022

Modum Bad er en ideell, diakonal stiftelse som leverer spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern, og som har stor forskningsaktivitet av høy kvalitet. Klinikken har rundt 100 døgnplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har i tillegg to poliklinikker – en i Vikersund og en traumepoliklinikk i Oslo. Vi har en ytelsesavtale med Helse Sør Øst og har i tillegg levert tjenester på fritt behandlingsvalg (FBV) siden 2015.

Modum Bad har spesialisert seg på tilbud til pasienter som har forsøkt lokalt hjelpetilbud uten å få tilstrekkelig hjelp. Virksomheten utgjør derved en viktig del av en felles helsetjeneste, og vår klinikk-nære forskning bidrar kontinuerlig til utvikling av fagfeltet psykisk helsevern.

Modum Bad har gjennom fritt behandlingsvalg bygget opp tilbud som bidrar til å:

· Redusere ventetider for behandling av sårbare pasienter med traumelidelser (ca. 70% av pasientene som søkes inn til Modum Bad har en traumelidelse)

· Utvikle og evaluere behandlingsprogram som reduserer behandlingstid og ressursbruk

· Utvikle og evaluere behandlingsprogram for yngre pasientgrupper

Modum Bad er en av svært få tjenesteleverandører i FBV innen psykisk helsevern som samtidig har ytelsesavtale med et regionalt helseforetak. Ytelsesavtalen regulerer flere hensyn som FBV- ordningen ikke ivaretar, iht. evalueringen som er gjennomført. Ytelsesavtalen er i tillegg langsiktig og forutsigbar for avtalepartene.

Modum Bad ber derfor om at ytelsesavtalen med Helse Sør Øst økes tilsvarende den kapasitet vi har benyttet til tjenesteleveranse innen fritt behandlingsvalg. Dette vil forhindre en uhensiktsmessig økning i ventetid for sårbare pasientgrupper, og det vil bidra til å bevare spesialiserte og unike behandlingstilbud og fagmiljøer ved Modum Bad.

En slik økning av ytelsesavtalen vil også være i tråd med Hurdalsplattformen som sier at regjeringen vil prioritere ideelle tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet” og at “ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift. Det vil videre ivareta Hurdalsplattformens intensjon om å sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten og hindre nedbygging av sengeplasser”.

Det ligger allerede som forutsetning i ytelsesavtalen at avtalt tjenestevolum kan endres i betydelig grad. Modum Bad har de siste to år inngått ekstraavtaler med Helse Sør-Øst om behandling av pasienter med traumelidelser. Dette for å demme opp for et stadig økende behov for et kvalitativt godt behandlingstilbud til nettopp denne pasientgruppen.

Grunnet pandemi har Modum Bad levert under ordinær kapasitet for årene 2020 og 2021, og prioritert oppfyllelse av avtalene med Helse Sør-Øst til fordel for fritt behandlingsvalg. Ved vurdering av størrelse for en utvidet ytelsesavtale er det derfor hensiktsmessig å ta utgangspunkt i tjenesteleveranser i perioden 2017 - 2019.

Høringsnotatet viser til at det «ikke er mulig å anslå om avviklingen av FBV vil legge til rette for mer, mindre eller like mye pasientbehandling» Modum Bad vil uttrykke bekymring dersom avviklingen skulle føre til mindre pasientbehandling innen psykisk helsevern. Vi behandler pasientgrupper med et svært høyt lidelsestrykk, og ønsker fortsatt å bidra til at deres behandlingstilbud opprettholdes og styrkes.