Høringssvar fra Innlandet Fylkeskommune

Dato: 28.06.2022

Hei :)

Følgende høringssvar fra Innlandet fylkeskommune etter vedtak i Fylkesting 14.06.22:

Fylkestingets behandling av sak 55/2022 i møte den 14.06.2022:

Vedtak:

1. Det er viktig å sikre gode tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor, og hvilken sosioøkonomisk status de har.

2. Fylkestinget støtter Helse og sosialdepartementets forslag om å avvikle ordningen fritt behandlingsvalg, med tilhørende nødvendige endringer i lov og forskrift.

Det er viktig å sikre gode helsetjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor, og hvilken sosioøkonomisk status de har. Fylkestinget støtter at alle skal sikres forutsigbare og likeverdige helse- og velferdstjenester gjennom hele livsløpet og at tjenestene skal være et offentlig ansvar. Fylkestinget forutsetter at avvikling av ordningen ikke vil få negative økonomiske konsekvenser for de regionale helseforetakene.

3. Ved avviklingen av godkjenningsordningen må det gjennomføres en kartlegging av dagens kunnskapsbaserte tilbud fra private og ideelle leverandører som bør videreføres for å sikre nødvendig kapasitet, ønsket faglig spisskompetanse og mangfold. Gode og virksomme tjenestetilbud bør ikke legges ned før nødvendig erstatning er bygget opp i det offentlige, eller det er inngått driftsavtaler med private og ideelle tilbydere.

4. Fristen for avvikling må ha tilstrekkelig lengde slik at lov og avtaleverk for ansatte ivaretas.

Mvh, Brede Møller.

Rådgiver, Samfunnsutviklingsavdelingen, Innlandet fylkeskommune.