Høringssvar fra Midt -Telemark kommune

Dato: 27.06.2022

Høringssvar fra Midt- Telemark kommune - Avvikling av godkjenningsordning i fritt behandlingsvalg

Midt -Telemark kommune støtter høringsforslaget om godkjenningsordning i fritt behandlingsvalg og de foreslåtte lov og forskriftsendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Bakgrunnen for dette er resultatet av evalueringen og hovedkonklusjonene om at fritt behandlingsvalg har i liten grad bidratt til reduserte ventetider og mere effektive sykehus.

Valgfriheten viser seg å være mer tilgjengelig for pasienter med kapasitet til å manøvrere seg gjennom systemet og at det er personer med høy sosioøkonomisk status som benytter seg av ordningen.