Høringssvar fra Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse - rus og avhengighetsbehandling

Dato: 27.06.2022

Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Vi viser til høring vedrørende avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg med høringsfrist 1.7.2022.

Sørlandet Sykehus HF anerkjenner et grundig høringsnotat og støtter en avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.

Noe av den opprinnelige begrunnelsen for ordningen var å øke antall tilgjengelige behandlingsplasser, som et ledd i arbeidet med å redusere ventetid for døgnbehandling.

Som det påpekes i høringsnotatet, varierer antallet døgnbehandlingsplasser i ordningen mellom de ulike helseregionene.

Avvikling av ordningen vil innebære en anselig nedjustering av den totale døgnbehandlingskapasiteten, og det vil være viktig at de regionale helseforetakene blir gitt tilstrekkelig tid til å sikre nødvendig kapasitet ved avviklingen.

Det anbefales at Helse- og omsorgsdepartementet gir føringer til de regionale helseforetakene som sikrer at pasienter ikke blir skadelidende i forhold til tilgang til døgnbehandling.

Med vennlig hilsen

Sørlandet sykehus HF

Vegard Ø. Haaland

Klinikkdirektør, Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling