Høringssvar fra Kardiologisk seksjon, Ringerike sykehus

Dato: 01.07.2022

Svar på høringsbrev av 01.04.22

Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Departementet har foreslått at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg oppheves fra 1. januar 2023 med en overgangsordning for å ivareta pasienter innen som er i et pasientforløp. Overgangsordningen foreslås begrenset til seks måneder, det vil si frem til 1. juli 2023 dersom endringene trer i kraft 1. januar 2023.

Vårt høringsinnspill er basert på våre erfaringer som kardiologer ved et middels stort lokalsykehus med stor kardiologisk aktivitet. I sykehusets nedslagsområde bor det 80-85.000 mennesker.

Ringerike sykehus har ansatt fem kardiologer som drifter sengeposter og poliklinikk. Gjennom mange år har det vært vanskelig å rekruttere nye hjertespesialister til vårt sykehus. Tross stor poliklinisk aktivitet har ventetidene ved kardiologisk poliklinikk gjennom mange år vært for lange. De siste årene har vi kunnet benytte FBV-aktører som har hjulpet oss med å redusere trykket på poliklinikken, men tross dette har vi fortsatt for lange ventetider.

I vårt sykehusområde har vi ingen avtalespesialister i hjertesykdommer. Vi har viderehenvist en rekke pasienter til FBV-aktører som Moloklinikken og Ringerike spesialistsenter, men også andre FBV-aktører.

Vi er betenkt på at denne velfungerende ordningen nå er foreslått avviklet uten at det er etablert noen annen ordning i vårt distrikt. Det vil bety at et stort antall pasienter som har behov for oppfølging blir henvist tilbake til sykehusets poliklinikk. Dette vil umiddelbart føre til betydelig forlengelse av ventetidene våre.

Det er viktig å være klar over at FBV-aktørene har avlastet mange sykehus i betydelig grad. Selv om ventelistene ikke har gått ned slik man ønsket, så har deres aktivitet bidratt til at ventelistene ikke har øket tilsvarende. Dette fordi etterspørsel og behov for kardiologiske vurderinger generelt har økt betydelig de siste 10-årene. Det kan nevnes konkret at en rekke kreftpasienter følges nå gjennom et kreftbehandlingsprogram med ekkokardiografi hver 3.-4. måned for å tidlig diagnostisere cytostatikaindusert hjertesvikt. Denne pasientgruppen ble ikke vurdert kardiologisk den gang FBV ordningen ble etablert.

Vårt forslag er at man ikke fjerner et verdifullt supplement til vår sykehusvirksomhet. Dersom man likevel fjerner denne ordningen må det etableres et alternativt tilbud som gir pasientene et fortsatt godt tilbud uten uforsvarlig lang ventetid.

Vennlig hilsen

Overleger ved kardiologisk seksjon, Ringerike sykehus

Bilal Ata

Einar Dahle

Herlof H Herlofsen

Alf-Åge R Pettersen