Høringssvar fra Ringerike spesialistsenter

Dato: 30.06.2022

Ringerike spesialistsenter 30.06.22

Svar på høringsbrev av 01.04.22

Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Departementet har foreslått at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg oppheves fra 1. januar 2023 med en overgangsordning for å ivareta pasienter innen som er i et pasientforløp. Overgangsordningen foreslås begrenset til seks måneder, det vil si frem til 1. juli 2023 dersom endringene trer i kraft 1. januar 2023.

Vårt høringsinnspill begrenser seg til fagområdet hjerte-kar, selv om noen innspill kan være relevante for andre fagområder.

Vår overordnede kommentar til forslaget er at det, av hensyn til pasientene, må etableres et nytt behandlingstilbud før man legger ned FBV innen hjertesykdommer i Ringeriksregionen. Hvis ikke kan ytterligere økning i ventetider medføre fare for liv og helse.

Ringerike spesialistsenter ble opprettet i 2018, og godkjent FBV aktør fra 2019, valgbare fra jan 2020. Senteret ble opprettet pga helt uholdbare ventetider innen hjertesykdommer i midtre Buskerud over en periode på mer enn 15 år, IKKE med økonomisk profitt som mål. Dette på bakgrunn av at kampen for avtalehjemler eller flere stillinger på sykehuspoliklinikken syntes helt umulig og uten noe som helst gehør. Senterets ambisjon er å levere helsetjenester på nasjonalt og internasjonalt toppnivå.

1) Det er for kort tid til evt nedleggelse, og overgangsordningen er for kort for hjertepasienter som er inne i et kontrollopplegg.

2) Man kan ikke avvikle en ordning som er viktig for mange pasienter før man har et nytt tilbud på plass.

3) Pasientene trenger stabile institusjoner å forholde seg til, og anbud vil neppe være en god løsning for pasientene. I så fall må disse lyses ut for mange år ad gangen.

4) Man ser argumenter som at man ikke har tilstrekkelig kontroll med faglig kvalitet hos FBV-leverandører. Det er ikke vanskelig å være enig i at å sikre høy faglig kompetanse hos spesialister er viktig. FVB har gitt mulighet til å benytte sykehuslegers restarbeidsevne, og ved Ringerike spesialistsenter arbeider fem spesialister som alle har sin hovedarbeidsplass på sykehus. Dette er nettop med til å sikre at spesialistene er oppdatert og at den faglige kvaliteten på arbeidet er høy. Det gir også økte muligheter for faglig samarbeid og utveksling av erfaringskompetanse mellom ulike institusjoner.

(Dette kan til en viss grad støttes, men innenfor kardiologi er argumentasjonen tendensiøs fordi man heller ikke har tilstrekkelig oppsyn med faglig kvalitet innen kardiologi eller avtalespesialister. Reell medisinsk kvalitet kan ikke bedømmes av annet enn svært høyt faglig kvalifisert personell, og dette er i praksis vanskelig å få til. Man bør ha mye strengere kontroll med falig nivå, men da hos alle aktører i helsevesenet. En stor fordel med FBV hvis man sammenligner med for eksempel avtalehjemler, er at man kan arbeide med det på deltid)

5) Enkelte innspill, blant annet høringssvar fra Lovisenberg Diakonale sykehus, har argumentert som om det er flere henvisninger med svak medisinsk indikasjon til fritt behandlingsvalg innen hjertesykdommer enn til andre instanser. Henvisninger til FBV-aktører skjer ved at henvisning blir rettighetsvurdert av offentlig helseforetak, så alle pasienter henvist gjennom FBV-ordningen er rettighetsvurdert av ekstern sykehusansatt spesialist og funnet at pasienten har rett til utredning i spesialisthelsetjenesten.

6) Det argumenteres blant politikere at FBV har hatt liten effekt på ventetidene. Det kan være, men innen kardiologi har antall pasienter med indikasjon for undersøkelser økt i samme periode. Dette skyldes medisinsk utvikling med økte behandlingsmuligheter innen kardiologi, men også innen andre fagfelt som krever hjertemedisinske undersøkelser og vurderinger. Dette gjelder spesielt innen kreftbehandling. Man må heller se på hvor mange undersøkelser som er gjort innen fagområdet i en gitt periode og forsøke å estimere hva ventetidene ville ha vært i dag uten FBV-aktørene

7) Det har vært totalt fravær av informasjon til FBV-aktørene. Flere FBV-aktører har ikke engang blitt tilsendt høringsbrev. Dette oppfattes som underlig.

8) Tid til bortfall av refusjon er svært kort. Dette har uheldige konsekvenser for flere arbeidstakere og deres arbeidsplasser.

9) Det må også utarbeides plan for hva som skal gjøres med lagrede pasientjournaler. Skal journalene overføres «en bloc» til relevant lokalt helseforetak? Det vil innebære arbeid og kostnader å lagre pasientjournaler, og hvis man ønsker å ivareta pasientjournaler må det være en plan for å dekke de kostnadene dette vil medføre.

På vegen av Ringerike spesialistsenter

Per Torger Skretteberg