Høringssvar fra Mjøskirurgene AS

Dato: 28.06.2022

Høringssvar avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra Mjøskirurgene AS

Mjøskirurgene mener at dette er helt feil tidspunkt å avvikle Fritt behandlingsvalg for leverandører som har avtale med Helfo etter over 2 år med pandemi. Det er nå økende køer både innen somatiske lidelser og rus/psykiatri ved alle landets sykehus. Nå har flere sykehus gått til gul beredskap pga. økende akuttinnleggelser, og planlagte prosedyrer blir utsatt - igjen. Og sykehusdirektørene er bekymret fordi de ikke vet hvorfor akuttinnleggelser øker.

Regjeringen burde heller øke samarbeidet med private tilbydere for å gi pasienter behandling uten unødig ventetid. Mange pasienter har fått behandlingen sin utsatt flere ganger pga. pandemien.

Vi har avtale med Helfo innen ortopedi og grå stær operasjoner.

Pasienter med ortopediske lidelser har ofte smerter og er i mange tilfeller sykmeldt mens de venter på behandling. Dette er selvfølgelig samfunnsøkonomisk ulønnsomt, samtidig som det er en stor ulempe både for pasienten selv og arbeidsgiver.

Pasienter som har grå stær er ofte eldre pasienter som blir mer syke og avhengig av hjelp fra det offentlige eller pårørende fordi de ikke ser. I mange tilfelle fører det til tap av førerkort, mer isolasjon og tap av livsglede.

Dette er den eneste muligheten pasienter har for å få behandling innen rimelig uten å måtte betale for det selv. Så slik vi ser det vil fjerning av ordningen føre til det motsatte av det regjeringen ønsker å oppnå. Nå vil det kun være mulig å betale privat for behandling. Dette vil kun ressurssterke pasienter ha mulighet til. Det vil føre til at vi får et mer todelt helsevesen - ett for de rike - og å vente i lange køer ved offentlig sykehus for alle oss andre.

Takstene i prisdokumentet fra Helfo viser at FBV-ordningen er en svært kostnadseffektiv behandling sammenlignet med sykehusene, man får altså mer helse for hver krone.

Alle pasienter som får behandling i FBV-ordningen går jo naturlig ut av ventelista på sykehuset de opprinnelig ble søkt til, dette betyr nødvendigvis at alle andre på lista rykker frem.

Ettersom høringsfristen for høringsnotatet er satt til 1. juli, vil Helsedepartementet etter dette bruke nødvendig tid på å sammenfatte høringsuttalelsene og utarbeide en proposisjon som skal legges frem for Stortinget for endelig avgjørelse. Dette vil sannsynligvis ikke bli før tidligst i oktober. Før endelig beslutning i Stortinget, vil ikke den enkelte FBV-institusjon kunne vite på hvilket grunnlag man skal planlegge avviklingen av ordningen. I praksis vil dette være kanskje bare 2 måneder. Mjøskirurgene mener derfor at et slikt kort tidsvindu mellom Stortingets beslutning og forventet avvikling av ordningen er så lite, at dette vil gi utfordringer for å avvikle arbeidsavtaler for ansatte som jobber i FBV-institusjoner.