Høringssvar fra Sunnaasstiftelsen

Dato: 30.06.2022

Høringsuttalelse forslag om avvikling av fritt behandlingsvalg

Regjeringen har som mål å sikre gode likeverdige helsetjenester til alle- uavhengig av hvor i landet de bor. Det må også være førende for avvikling av ordninger og pasientrettigheter som fritt behandlingsvalg.

Bortsett fra det rent ideologiske er det uklart hva regjeringen ønsker å oppnå med å avvikle fritt behandlingsvalg. Når ordninger og rettigheter avvikles må det være med et tydelig mål om bedre og mer tilgjengelig helsetjenester til pasientene. Slike tiltaks-virkningssammenhenger er ikke redegjort for å departementets høringsforslag, selv om det er et krav i statens Utredningsinstruks.

Antall pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg har vært lavt, men økende. Like viktig som antallet er det å se på hvilke pasientgrupper som benytter seg av ordningen.

Fritt behandlingsvalg har vært viktig for pasientgrupper som trenger en bredde i tjenestetilbudet slik at de kan velge et tilbud som passer for dem. Fritt behandlingsvalg har vært viktig for små pasientgrupper som trenger et tilpasset tilbud, men som ikke har et tilfredsstillende tilbud i den offentlige helsetjenesten. Dette gjelder ikke minst pasienter innenfor re-/habiliteringsfeltet.

Ett av disse er tilbudet til barn med medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade ved Stiftelsen barnas fysioterapisenter i Bergen. Gjennom ordningen fritt behandlingsvalg kan pasienter fra hele landet, på tvers av helseregionenes grenser, velge seg til Stiftelsen barnas fysioterapisenter. Dette er et unikt tilbud som ikke finnes andre steder, og som supplerer tilbudet i den offentlige helsetjenesten.

Barna rettighetsvurderes for rett til nødvendig helsehjelp og henvises fra den offentlig spesialisthelsetjeneste for å kunne motta tjenester fra Stiftelsen barnas fysioterapisenter. Fagpersonene ved senteret er helsepersonell, fysio- og ergoterapeuter, med spesialist i pediatri som medisinsk ansvarlig. Barnas Fysioterapisenter sørger for kunnskapsoverføring, og er et viktig bindeledd mellom sykehusene og kommunene, og bidrar til sammenhengende habiliterings-/rehabiliteringsforløp for barna.

Vi i Sunnaasstiftelsen arbeider med den samme pasientgruppen som Barnas fysioterapisenter og ser verdien tilbudet har for pasientene og deres pårørende. Vi vet at barna og deres foreldre er bekymret for å miste et viktig tilbud. Vi risikerer å miste gode ideelle tilbud: kunnskap, fagmiljø og kapasitet som er bygget opp gjennom mange år.

Ved en avvikling av ordningen må det finnes løsninger slik at disse unike tjenestene kan videreføres og fortsatt være tilgjengelig for pasientene.

Vi vil derfor oppfordre departementet om at de samtidig med avvikling av fritt behandlingsvalg fremlegger løsning for hvordan Barnas Fysioterapisenter - og andre ideelle tilbydere med unike, landsdekkende tilbud – skal kunne tilby sine tjenester i fremtiden.

Vennlig hilsen

Marianne Holth Dybwad

Daglig leder

Sunnaasstiftelsen

Om Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen er en landsdekkende ideell stiftelse som arbeider for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal mestre sin livssituasjon og leve gode, aktive liv. Vi er et supplement til de offentlige helse- og velferdstjenestene og samarbeider med alle gode krefter - aktører innen idrett, nasjonale og lokale myndigheter, helse- og omsorgstjenestene, blant annet vår navnesøster Sunnaas sykehus, akademia, brukerorganisasjonene og næringslivet.

Sunnaasstiftelsen har etablert et tilbud («Aktiv Rehabilitering») der brukerperspektivet står sentralt. Gjennom aktivitet, mestring og samhold bidrar vi til at personer med funksjonsnedsettelser kommer tilbake til en mer aktiv og selvstendig hverdag.

Vi er fremst i Norge på likepersonsarbeid for personer som lever med ervervet hjerne- eller ryggmargsskade og har utviklet et eget lederutviklingsprogram for ryggmarg- og hjerneskadde som ønsker å bidra med sine livserfaringer og ressurser til andre.

Vi samarbeider med åtte land i Europa med kunnskapsoverføring og utveksling av fagpersoner. Likepersonsarbeidet med mentorutdanning er en del av Sunnaasstiftelsens DNA, og erfaringene herfra tar vi med oss i et nytt samarbeidsprosjekt med internasjonal avdeling ved Haukeland sykehus til deres allerede etablerte prosjekt i Malawi.