Høringssvar fra Norges Blindeforbund

Dato: 10.12.2021

Norges Blindeforbund (Blindeforbundet) ønsker først å takke for mulighet til å komme med innspill i Høring - Bankenes tilbud av kontanttjenester.

Blindeforbundet, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser. Blindeforbundet har cirka 9.000 medlemmer og fylkeslag i hvert fylke.

Vi støtter Finanstilsynets forslag om en ny bestemmelse i finansforetaksforskriften som presiserer at hver enkelt bank skal gi bankens kunder mulighet for å sette inn og ta ut kontanter.

Videre ber vi om at finansforetaksforskriften også understreker at bankautomater må være universelt utformet i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven. Det er viktig at dette kravet også er tydelig innen sektorlovgivningen, fordi vi antar det er her bransjen primært holder seg oppdaterte på gjeldene lovkrav.

Det er i dag for store forskjeller mellom kommunene. Vi ber om at Finanstilsynet jobber videre med regelverket og innen 2023 finner løsninger som pålegger finansnæringen å sikre tilgang til kontanter i alle landets kommuner.

Bakgrunn

Personer med nedsatt syn opplever en økende digitalisering og automatisering av dagens samfunn. Selv om denne utviklingen gir store muligheter til å få økt tilgang på informasjon, opplever mange synshemmede at det blir vanskeligere å betale for seg. Dette henger sammen med mindre tilgang på kontanter og aktører som prøver å unngå plikten til å ta imot kontanter som gyldig betalingsmiddel (slik det fremkommer av Sentralbankloven).

Videre opplever personer med nedsatt syn at krav til universell utforming av automater og digitale løsninger ikke overholdes og at de ikke får lovpålagt opplæring i digitale ferdigheter. For synshemmede uten digitale ferdigheter er tilgang på kontanter helt nødvendig. Vi vet at mange små kommuner ikke har kompetanse til å gi synshemmede nødvendig opplæring i digitale ferdigheter. Det er derfor viktig å ha tilgang til kontanter i alle kommuner.