Høringssvar fra Hordaland Senterungdom

Dato: 06.10.2021

Høringssvar- Bankenes tilbud av kontanttjenester

Hordaland Senterungdom mener at kontanter er en viktig del av beredskapen i Norge og fremmer konkurranse blant betalingsmidler uten at det kreves en tredjepart for å kunne foreta oppgjør. Det bør stilles krav til at banker i Norge skal være pliktig til å tilby både private og næringsdrivende mulighet for kontant innskudd og uttak. Vi mener også at dette skal tilbydes på en slik måte at det ikke er til hinder eller ulempe for bankens kunder.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet- og beredskap anbefaler også folk å ha noe kontanter liggende i sin brosjyre kalt «Du er en del av Norges beredskap: råd om egenberedskap». Dette er grunnet med blant annet at kontanter vil kunne lettere benyttes om elektroniske systemer og nettverk skulle bli slått ut ved naturkatastrofer eller generelt ved lettere nedetid i bankenes nettverkssystemer og servere.

Det er et økende problem at banker fjerner og/eller begrenser antallet bankfilialer med mulighet for innskudd og uttak av kontanter. Dette oppleves som uheldig både for privatpersoner, næringsdrivende og offentlige institusjoner som får lengre reisevei til bankfilialer med innskuddsmulighet. Dette kan medfører økte kostnader for næringsdrivende og offentlige institusjoner, noe som deinsentiverer dem fra å akseptere kontanter som betalingsmiddel.


Hordaland Senterungdom støtter finanstilsynets utkast til ny forskrift i finansforetaksloven:

‘’Ny § 16-8 skal lyde: § 16-8 Bankers tilbud av kontanttjenester Enhver bank skal gi bankens kunder mulighet til innskudd og uttak av kontanter, enten i egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. Plikten til å tilby kontanttjenester omfatter norske foretak med konsesjon som bank, jf. finansforetaksloven § 2-7, norske filialer av utenlandske kredittinstitusjoner som tar imot innskudd i Norge, jf. finansforetaksloven § 5-2, og utenlandske finansforetak som har fått tillatelse av departementet etter finansforetaksloven § 2-7 til å etablere og drive virksomhet gjennom filial i Norge, jf. finansforetaksloven § 5-6.’’

Videre mener vi at det burde utarbeides en plan for hvordan en kan gjøre innskudd og uttak for private og næringsdrivende enklere ved å redusere avgifter og/eller utgifter tilknyttet dette.

Skrevet av: Kim René Hamre

Skrevet for: Hordaland Senterungdom