Høringssvar fra Kirkens Bymisjon

Dato: 10.12.2021

Kirkens Bymisjon om forslag til forskrift som regulerer bankenes tilbud av kontanttjenester

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i over 50 byer og steder i hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vi er formelt organisert som 12 stiftelser rundt i Norge med totalt 1800 ansatte i hel- og deltidsstillinger, og har over 4500 frivillige tilknyttet våre virksomheter. Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vi vil fremme holdninger og handlinger som omfavner mangfold i et raust og livssynsåpent samfunn.

Innledning

Kirkens Bymisjon støtter forslaget om en ny forskriftsbestemmelse som klargjør at banker må sørge for at kunder har mulighet til å sette inn og ta ut kontanter.

Vi slutter oss til Finanstilsynets vurdering av behovet for slik klargjøring på bakgrunn av utviklingen med bankenes gradvise nedskalering av kontanttilbudet over mange år, og usikkerhet om finansforetakslovens krav til kontanttjenester vil bli oppfylt i tiden som kommer.

Kirkens Bymisjon møter i ulike sammenhenger flere forskjellige mennesker som er avhengige av å bruke kontanter. Det kan være barn og unge, eldre, fattige tilreisende, sexarbeidere, og mennesker i gatemiljøene med rus- og psykiske lidelser.

Vi kan nevne noen eksempler:

Mennesker i gatemiljøene

24SJU er et tiltak i Kirkens Bymisjon, finansiert gjennom Helsedirektoratet. Vår rolle er å bistå mennesker i gatemiljøene med rus- og psykiske lidelser, som mangler tilknytting til alminnelig hjelpeapparat. De preges som gruppe av dårlig helse, dårlig økonomi og mangel på bosted og tilgang til tjenester mange tar for gitt i velferdssamfunnet.

24SJU har siden 2009 jobbet med å utløse rettigheter for denne gruppa av mennesker, både når det gjelder økonomi, helsetjenester, sosiale tjenester, og tilgang til bolig, med mer. Inntil 2020 hadde vi en «samarbeidsbank» - Postkontoret på St. Olavsplass. Hit fulgte vi folk som manglet id-papirer, og som vi kjente godt. Dette var en ordning som hjalp folk til de pengene (kontanter) som de hadde rett til å få utbetalt. Da denne muligheten ble avsluttet i og med at NAV byttet bank, ble det vanskelig for mange. Vår erfaring er altså at det fortsatt, for noen, er behov for banker som tar ansvar for at noen

For 24SJUs brukergruppe vil det uansett fremdeles være en utfordring at NAV ikke skriver utbetalingsblanketter. Da vil mange mennesker i vår målgruppe fremdeles stå uten muligheter til å heve pengene sine.

Fattige tilreisende

Bymisjonssentrene våre i flere byer i Norge møter mange fattige EØS-borgere som oppholder seg i Norge i kortere eller lengre perioder. En del er arbeidstakere eller arbeidssøkere, andre står utenfor eller i randsonen av det ordinære arbeidslivet. En del av dem er analfabeter. Mange av våre gjester har vanskelig tilgang digitale tjenester og begrenset digital kompetanse, og benytter seg primært av kontanter. For denne gruppa er det viktig at det eksisterer et tilbud om kontanttjenester i bank. Alternativet for mange er mer eller mindre seriøse veksletjenester, som tar til dels svært høye gebyrer.

Forutsetningen for at kontanttjenester i bank skal ha betydning, er imidlertid at personer faktisk har tilgang til de aller mest grunnleggende banktjenestene, ikke minst retten til å opprette konto. For mange av dem vi møter, er et større problem enn at banker mangler kontanttjenester, at de har vanskeligheter med å bli bankkunde i det hele tatt. Mange nektes å opprette bankkonto, til tross for at de er EØS-borgere som har rett til å komme til Norge for å søke inntekt, at de kan dokumentere ID med pass, at de har d-nummer og ofte også har etablert arbeidsforhold i Norge.

Bankers praksis for å la EU-migranter kunne opprette konto er streng og varierende. Kirkens Bymisjon kontaktet 11 forskjellige banker i november 2020, for å spørre om hvilken dokumentasjon de krever av nye kunder fra EØS-land. Åtte av bankene svarte at nye kunder må ha ett eller flere av følgende: Bank-ID fra annen bank, norsk personnummer, fast bostedsadresse i Norge, og inntektsbekreftelse som for eksempel en lønnslipp. Dette er dokumentasjon som for mange arbeidsinnvandrere, som tidligere ikke har hatt bankkonto i Norge, er umulig å framlegge. Banker oppgir ofte ikke hvorfor de ikke vil opprette bankkonto og hvilken «saklig grunn» de har til å avvise en kunde, jf. finansavtaleloven § 14. Vi mener det er stort behov for å klargjøre at banker ikke har grunnlag for å nekte EØS-borgere som kan dokumentere ID med pass, og som er arbeidstakere eller søker jobb i Norge og har d-nummer her, å opprette konto.

I tillegg mener vi det er problematisk at personer må oppgi bostedsadresse for å kunne opprette bankkonto i Norge, slik praksis er i dag. En del av EØS-borgerne som er arbeidssøkere og arbeidstakere i Norge, er fattige personer som mangler et fast sted å bo her i landet. De har midlertidige botilbud, benytter akuttovernattingstilbud, bor hos venner, i en bil eller lignende. De oppholder seg her i lengre perioder, enten som regulære arbeidstakere eller med mål om å skaffe arbeidsinntekt, og har stort behov for tilgang til bankkonto. Disse personene er ofte de som fra før av har størst risiko for å utnyttes i arbeidslivet, og manglende tilgang til bankkonto gjør dem ekstra utsatt for å skyves over i svart arbeid eller å utsettes for arbeidslivskriminalitet.

EUs betalingskontodirektiv (2014/92/EU) artikkel 16 nummer to slår fast at retten til betalingskonto med grunnleggende funksjoner skal gjelde alle forbrukere med lovlig opphold i EØS, også forbrukere som ikke har en fast bostedsadresse. Retten gjelder uavhengig av hvor i EØS den aktuelle forbrukeren er bosatt, såframt kunden har en «reell interesse» av å åpne en konto. Direktivet slår også fast at retten til betalingskonto med grunnleggende funksjoner ikke skal være for tungt eller vanskelig tilgjengelig for forbrukeren. Direktivet er gjennomført i Norge gjennom ny finansavtalelov. Den nye finansavtaleloven sier at «betalingstjenesteyteren kan ikke uten saklig grunn avslå å yte betalingstjenester på vanlige vilkår» (§ 4-1), men sier ikke noe nærmere om hvem som har rett til grunnleggende banktjenester, som å opprette bankkonto. Vi mener at det er stort behov for å klargjøre bankenes forpliktelse til å la EØS-borgere uten fast bostedsadresse i Norge få opprette bankkonto.

Avslutning

Kirkens Bymisjon støtter forslaget om en ny forskriftsbestemmelse som klargjør at banker må sørge for at kunder har mulighet til å sette inn og ta ut kontanter. Vi takker for anledningen til å uttale oss, og ønsker departementet lykke til med det videre arbeidet.

Vennlig hilsen

Adelheid Firing Hvambsal

Generalsekretær

Kirkens Bymisjon