Høringssvar fra Eldreombudet

Dato: 07.12.2021

Eldreombudet støtter høringsforslaget. Mange eldre har fortsatt et behov for å benytte kontanttjenester og kontanter er en del av beredskapsplanen til norske husholdninger.

Vi støtter formålet med forslaget, nemlig å klargjøre at den enkelte bank må sørge for at kundene har mulighet for å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester.

Selv om stadig færre transaksjoner blir gjennomført med kontanter, er dette en viktig betalingsform for mange eldre.

Ulik praksis fra bankene

Bruk av kontanter som oppgjørsmiddel er stadig synkende og utgjorde i 2020 kun 3-4 prosent av alle transaksjoner. Mange banker tilbyr heller ikke kontakttjenester og oppgir at deres kunder ikke har en forventning av at dette tilbudet eksisterer.

Dette skaper en ulik praksis og er noe av bakgrunnen for hvorfor Finanstilsynet ønsker å klargjøre at kundene skal ha mulighet til å sette inn og ta ut kontanter.

Utfordringer ved å benytte kontanter

Kontanter er fortsatt definert som et lovlig betalingsmiddel i Norge. Til tross for det blir Eldreombudet jevnlig kontaktet av eldre, spesielt eldre bosatt i distriktskommuner, som opplever problemer med å få brukt kontanter. Eksempelvis får de ikke betalt på kollektivtransport, for parkering eller i ulike butikker. Vi har også sett eksempel på legekontor som ikke har tilrettelagt for kontant betaling.

Ikke-eksisterende tilbud

Mange bankfilialer er nedlagt og ansvaret for å tilby kontantuttak og innskudd er ofte satt ut til «kontanttjenester i butikk». Men vi får også tilbakemeldinger fra eldre som ikke får benyttet denne tjenesten fordi tilbudet ikke eksisterer lenger i deres nærområde. Som Finanstilsynet påpeker, er det 20 kommuner som hverken har minibank, bank i butikk eller bankfilial. Dette er direkte lovstridig og understreker viktigheten av den foreslåtte konkretiseringen i lovverket.

Andre uheldige ringvirkninger

Vi vil ved denne anledningen også nevne en annen uheldig konsekvens av nedleggelsen av bankfilialer, spesielt i Distrikts-Norge. Mange eldre får som nevnt ikke tilgang på kontanter og får heller ikke betalt sine regninger da de ikke behersker nettbank. Manuelle betalingstjenester er ofte svært dyre og tungvinte i bruk. Fra 2019 og frem til i dag, har inkassosaker for de over 60 år steget med 30 prosent. Det er alarmerende.

Kontanter er en del av beredskapen

I dag tar nok mange for gitt at man kan betale med kort eller på annen digital måte. Men i en beredskapssituasjon er det ingen selvfølge. I tilfelle samfunnets infrastruktur blir rammet, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet en beredskapsplan for norske husholdninger. På direktoratets internettside sikkerhverdag.no er det utarbeidet en liste over nødvendige ting man skal sørge for å ha oppbevart i eget hjem. Her inngår kontanter som en del av beredskapen – nettopp for å kunne anskaffe livsviktige varer dersom krisen oppstår.

Konklusjon

Eldreombudet er glad for den foreslåtte presiseringen og bestemmelsen i finansforetaksforskriften og støtter forslaget fullt ut.

I tillegg ønsker vi at det utarbeides en strategi fra Finansdepartementet for hvordan bankene skal sørge for å ivareta eldres behov for manuell regningsbetaling, uttak og innskudd av kontanttjenester og bruk av kontant som betalingsmiddel.